kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

 

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Organizátor Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Kurz pre verejnosť (termín, cena a miesto konania)
Periodicita organizovania kurzu po naplnení skupiny
Miesto konania Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Cena bez DPH  
Cena s 20% DPH 496,- €
Rozsah 120 hodín v zmysle § 33 písm. a) vykonávacej vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 591/2005 Z.z.,ako aj vyhl. MV SR č. 259/2009 Z.z. o požiarnej prevencii
Kontakt, obsah kurzu a ostatné položky
Kontakt na organizátora Ing. Rastislav Polák, Tel.: +421 37 7910 219, Fax: +421 37 7910 159, E – mail: rastislav.polak@agroinstitut.sk
Cieľ kurzu Agroinštitút Nitra, štátny podnik organizuje na základe oprávnenia vydaného MV SR -prezídiom Hasičského a záchranného zboru základnú odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany, ktorej absolvovanie je povinné k overeniu odbornej spôsobilosti a k získaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti technika požiarnej ochrany.
Cieľová skupina

Funkciu technika požiarnej ochrany môžu vykonávať len osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 11 ods. 7 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Obsahová náplň  
www stránka aktivity  
Typ a platnosť osvedčenia Osvedčenie Ministerstva vnútra podľa § 17 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
Kategória