kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov

 

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov

Organizátor Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Kurz pre verejnosť (termín, cena a miesto konania)
Periodicita organizovania kurzu po naplnení skupiny
Miesto konania Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Cena bez DPH  
Cena s 20% DPH 75,- €
Rozsah 16 hodín
Kontakt, obsah kurzu a ostatné položky
Kontakt na organizátora Ing. Rastlislav Polák, Tel.: +421 37 7910 219, Fax: +421 37 7910 159, E – mail: rastislav.polak@agroinstitut.sk
Cieľ kurzu Agroinštitút Nitra organizuje aktualizačnú odbornú prípravu bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov na základe odst.6 § 23/BT/ a odst.9 § 24/ABT/ zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Cieľom aktualizačnej odbornej prípravy je oboznámiť účastníkov s novou legislatívou na úseku BOZP a jej uplatňovanie v praxi.
Cieľová skupina

Bezpečnostní technici a autorizovaní bezpečnostní technici, ktorí vlastnia platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

Obsahová náplň Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov bude zameraná v zmysle Vyhl. MPSVaR SR č.356/2007Z.z. Príloha č.2 na: 1.zmeny v požiadavkách uvedených v I.časti a II.časti, 2.stav a vývoj pracovnej úrazovosti, 3.aktuálne poznatky z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
www stránka aktivity  
Typ a platnosť osvedčenia Osvedčenie vydané Ministerstvom vnútra SR podľa § 23 ods. 1 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z.
Kategória