kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Podmienky poskytovania priamych podpôr a ich kontrola pre rok 2016

  seminár
Forma: denná
Cieľ:

poskytnúť účastníkom aktuálne informácie z oblasti hospodárenia a čerpania podpôr a výkonu kontrol.

Určené:

fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe a ostatná verejnosť, ktorá má záujem o získanie poznatkov z danej problematiky.

Miesto konania: NITRA - Agroinštutút Nitra, Akademická 4
Program:

- Základné podmienky hospodárenia na poľnohospodárskej pôde oprávnenej na poskytnutie podpory - Mgr. František CÍRIA - riaditeľ Odboru priamych platieb a správnych činností, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

-   Kontrola dodržiavania podmienok pre príjemcov priamych podpôr - Ing. Martin ROVAŠ, PhD., riaditeľ  Odboru kontroly priamych podpôr a krížového   plnenia, Pôdohospodárska platobná agentúra 

-  Podporné schémy na poľnohospodárskej pôde pre rok 2016 (Aktuálne priame podpory. Administrácia čerpania priamych podpôr. Uplatňovanie administratívnych sankcii.), Ing. Juraj KOŽUCH, PhD., generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Organizačný garant: Ing. Zuzana Repiská
Tel.: 037/7910 231
Mob.: 0902920860
Fax: 037/7910159
E-mail: zuzana.repiska@agroinstitut.sk