kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Projekt RESNET

Projekt vychádza z predchádzajúcich projektov realizovaných v rámci programu Leonardo da Vinci ELEVATE a EDUET, ktorých hlavným cieľom bolo vytvorenie študijných materiálov a e-kníh - Building for Energy Conservation a Energy Management and Renewable Energy Sources Graphical Database, ktoré sú k dispozícii v on-line verzii na webových stránkach.

Hlavným cieľom projektu RESNET je vytvorenie Inštitútu celoživotného vzdelávania pre zamestnancov agrosektora. Ruka v ruke s týmto cieľom ide vytvorenie e learningového kurzu v prostredí LMS Moodle, ktorý bude tvorený piatimi online modulmi zameranými na využitie obnoviteľných energetických zdrojov s dôrazom na rozvoj vidieka. Spolu s online modulmi budú vydané aj multimediálne učebné texty distribuované prostredníctvom CD-ROM, ktoré budú využívať interaktívne prvky ako napr. grafické animácie, hypertext, audio a videosekvencie. K jednotlivým modulom bude vydaná užívateľská príručka pre tútorov s návodom ako vytvoriť kurz v prostredí LMS Moodle a riadiť organizáciu vzdelávacieho procesu a príručka pre študentov s návodom ako študovať v prostredí elektronického kurzu.

Cieľovou skupinou projektu sú zamestnanci agrosektora – farmári, poľnohospodársky inžinieri alebo poradcovia. Absolvovanie pilotného kurzu im sprostredkuje informácie a poznatky, ktoré zvýšia ich kompetencie a aplikácia týchto poznatkov do praxe prinesie ekonomický a najmä ekologický rozvoj vidieka. Očakáva sa, že v dlhodobom horizonte vytvorený pilotný kurz, ale následne aj ďalšie kurzy, budú postupne implementované do študijných programov nielen na Technickej fakulte Slovenskej poľnohospodárskej univerzity ale aj v iných tradičných a dištančných formách celoživotného vzdelávania.

Stránka projektu: http://www.resnet-project.org/