kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Projekt ECO-DIAGNOS-TIC

ECO-DIAGNOS-TIC je projekt prenosu inovácií, schválený Európskou Úniou v rámci Programu celoživotného vzdelávania- Leonardo da Vinci.

Cieľom projektu Eco-Diagnos-tic je adaptácia nástrojov, určených pre sektor prvovýroby (poľnohospodárstvo a chov hospodárskych zvierat), pre transformujúce sa poľnohospodárske a potravinárske podniky a takisto sa dotýka aj ďalších oblastí, ako sú energetická efektivita a šetrenie vodných zdrojov.

Navrhovaný prenos inovácií je založený na vytvorení samo-diagnostického nástroja, ktorý umožňuje podnikom rozvíjať procesy správnych environmentálnych postupov.

Vychádza z predchádzajúcich on-line diagnostických procesov, založených na dotazníkovej forme, v rámci ktorých boli zapojeným užívateľom poskytnuté špecifické návrhy a praktická environmentálna podpora s ohľadom na oblasti energetickej efektivity a ekonomických úsporných opatrení v rámci daného podniku. Na druhej strane tento proces zabezpečuje zvyšovanie kvalifikácie a špecializácie daných pracovníkov v oblasti systémov environmentálneho manažmentu a zavedenie výnimočnej značky kvality.

V realizácií pilotných aktivít sa zúčastní okolo 50 podnikov. Tieto aktivity budú zahŕňať testovanie on-line ekodiagnostických nástrojov, tréningových materiálov, spolu s technickou pomocou, za účelom analýzy a zhodnotenia dopadu navrhnutých enviromentálnych opatrení, ako aj nových kompetencií, získaných pracovníkmi daných podnikov v rámci ich odbornej špecializácie.

Tento projekt takisto okrem účasti 50 podnikov vytvára priestor na medzinárodnú spoluprácu organizácií a podnikov zo štyroch krajín Európskej Únie, s cieľom analyzovať indikátory efektívneho potenciálu využiteľnosti v ďalších geografických oblastiach.