kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Projekt ECO-EFFICIENCY

ECO-EFFICIENCY: Inovácie, postupy a vzdelávanie pre eko-efektivitu podnikov.

ECO-EFFICIENCY projekt je koordinovaný Obchodnou a priemyselnou komorou v Zaragoze, je to európsky projekt Transferu inovácií, vyvíjaný v rámci Programu celoživotného vzdelávania, s cieľom vytvárať siete zamestnávateľov, zamestnancov a nezamestnaných za účelom znižovania environmentálnych dopadov podnikov.

Hlavným cieľom je aplikácia správnych postupov a najlepších dostupných metód pre ekonomickú optimalizáciu, ako dôsledku environmentálnych zlepšení v malých a stredných podnikoch.

Pre koho je projekt určený?

Projekt ECO-EFICCIENCY je zameraný na nezamestnaných, zamestnancov, malé a stredné podniky a zamestnávateľov. Pre účastníkov projektu nepredstavuje žiadne finančné náklady. Po vyvinutí a absolvovaní špecializovaného vzdelávacieho programu (20 nezamestnaných ľudí) sa na workshopoch týchto 20 preškolených osôb umiestni v rámci 20 malých a stredných podnikov, za účelom implementácie opatrení na zlepšenie eko-efektivity, ako pilotný príklad praxe.

Nasledovné poznatky boli uplatnené v rámci tohto programu:

I. Metodika projektu PREPARE, ktorý bol vyvinutý v Rakúsku, za účelom prípravy súboru nástrojov, určených ako pomôcka- sprievodca procesom environmentálneho hodnotenia v podnikoch za účelom identifikácie potenciálnych zdrojov generovania environmentálnych dopadov, na ich nápravu a zabezpečenie postupného približovania sa k EMAS.

II. Projekt OPTIMA, kde bol predkladateľ La Rioja, ktorého cieľom je demonštrovať potenciálne ekonomické zlepšenie, odvíjajúce sa z environmentálnych zlepšení, implementovaných v rámci malých a stredných podnikov a takisto vytvoriť príručku správnych postupov a najlepších dostupných environmentálnych postupov, aplikovateľných v podnikoch.

Navyše bude vytvorené medzinárodné observatórium, ktoré integruje 200 medzinárodných expertných inštitúcií, zaujímajúcich sa o výmenu skúseností, slúžiace na aktualizáciu opatrení, informácií a postupov z danej oblasti, ktoré bude ďalej fungovať aj po skončení projektu.

Eco-pymes.eu

Dokumenty na stiahnutie