kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

17. ročník súťaže Najkrajší chotár roka 2017

Dňa 20.6.2017 bol zahájený tohtoročný ročník súťaže o najkrajší chotár návštevou prvých firiem v okrese Levice a Nové Zámky. Do tohtoročnej súťaže sa prihlásilo spolu 13 firiem.  Členovia hodnotiacej komisie počas štyroch týždňov budú obchádzať a hodnotiť  chotáre poľnohospodárskych firiem v rôznych regiónoch Slovenska: Podunajsko,  Trnavsko, Považie, Záhorie, Podtatranská oblasť, Zamagurie, Gemer a Tokaj.  Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Klubom poľnohospodárskych novinárov Slovenska a Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou. V hodnotiacej komisii má okrem vyššie uvedených vyhlasovateľov súťaže zastúpenie: Vidiecky parlament na Slovensku, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Slovenská agentúra životného prostredia a Agroinštitút Nitra, štátny podnik.

Hodnotiaca komisia si počas návštev jednotlivých firiem  všíma využívanie pôdneho fondu, obrobenosť rohov pozemkov, okolie stĺpov elektrického a telefónneho vedenia, okolie hydrantov, závlah a stav úvratí, celkový stav porastov, rovnomernosť porastov, stupeň zaburinenia v poraste a v okolí prekážok a stĺpov, výskyt karanténnych burín,  využívanie závlah, protierózne opatrenia, výrobné, prevádzkové a skladovacie priestory, hospodárske dvory, senníky,  hnojné koncovky,  pohodu zvierat,  ochranu pred  tepelnou záťažou, stav techniky a starostlivosť o ňu,  stupeň diverzifikácie výroby, celkový dojem, a v neposlednom rade si komisia  všíma  aj to, či sú  v obci či  regióne zdravé vzťahy a či poľnohospodárske farmy robia aj to,  z čoho  nemajú ekonomický profit, ale čo vytvára hodnoty a prínos aj pre nasledujúce generácie.

Zloženie členov komisie je už niekoľko rokov stabilné a tak  komisia má  možnosť  porovnávať firmy  prihlásené do jednotlivých ročníkov, pozorovať progres,  propagovať  všetkých prihlásených  a ukázať  ich ako dobré príklady  a inšpiráciu pre ostatných.

Podľa zoznamu prihlásených firiem do tohtoročného ročníka  je už teraz zrejmé, že súťaž bude patriť k jedným z najvyrovnanejších z hľadiska hodnotiacich kritérií.  Komisia navštívila zatiaľ dve firmy, jedna je z kategórie malých fariem do 500 ha a druhá patrí do kategórie veľkých fariem. Súkromne hospodáriaci roľník Ľudovít Kiss zo Želiezoviec hospodári na 746 ha a jeho vzťah k pôde a ľuďom na nej pracujúcim je obdivuhodný, nasledovania hodný a v slovenských pomeroch výnimočný. Druhou firmou  ktorú komisia zatiaľ navštívila bola spoločnosť RIVEL, spol. s r.o. Mužľa, ktorá je výhradným dodávateľom  hrozna pre výrobu vína značky Château Belá. Vo vinárskom svete je  značka Château Belá už niekoľko rokov synonymom najvyššej kvality. Vína z Belej dostať kúpiť v New Yorku, Tokiu, na Slovensku ich majú v ponuke najlepšie gastronomické podniky.

Získať ocenenie Najkrajší chotár roka 2017 môžu  získať v každej kategórii len jedna firma.  Avšak za každou  z prihlásených firiem vždy stojí tvrdá  a poctivá práca,  dlhoročné skúsenosti, snaha zveľaďovať naše krásne Slovensko a zanechať niečo dobré, viditeľné  a pozitívne aj pre nasledujúce generácie.

Súťaž „EU CITY HUNT“

KTO?

Informačné  centrum EUROPE DIRECT NITRA, so sídlom v Agroinštitúte Nitra, štátny podnik.

V spolupráci s  KÝM?

 • Úradom Nitrianskeho samosprávneho kraja, Odborom  vzdelávania a kultúry
 • Mestským úradom Nitra, Odbor  školstva, mládeže  a športu

KTO SA MOŽE PRIHLÁSIŤ?

4-členné družstvá zo žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ a študentov 1. až  3. ročníka gymnázií a stredných odborných škôl z okresu Nitra, spolu s pedagogickým dozorom

AKO TO PREBIEHA?

Súťažné družstvá budú mať za úlohu na základe indícií  (GPS súradnice) nájsť objekty, ktoré sú výsledkom realizovaných projektov v meste podporených a financovaných z európskych štrukturálnych fondov. Účastníci súťaže okrem nájdenia a vyfotografovania sa pred objektom/projektom (Selfie fotografie) budú musieť zistiť odpovede na otázky týkajúce sa konkrétneho projektu.

KDE?

28. júna 2017 v čase 8:00 – 13:00 hod., mesto Nitra

Registrácia: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, miestnosť A1, od 8:00  hod. -  do 9:00 hod.

PREČO?

Cieľom súťaže je zvýšiť informovanosť – (žiakov stredných škôl) o projektoch v meste Nitra, realizovaných a podporených z európskych fondov.

O ČO sa súťaží?

Súťažné družstvá umiestnené na prvom, druhom a treťom mieste získajú hodnotné vecné ceny pre 4 žiakov/študentov - členov družstva (1. miesto - tablety, 2. miesto - externé disky, 3. miesto - fotorámiky). Všetky zúčastnené družstvá dostanú propagačné predmety EUROPE DIRECT Nitra.

AKO SA PRIHLÁSIŤ?

Vyplniť prihlášku a zaslať ju jedným zo spôsobov do 23. júna 2017:

 • E-mailom na: europedirect@agroinstitut.sk
 • Poštou na adresu: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Europe Direct Nitra, Akademická 4, 949 01 Nitra
 • Osobne: v centre EUROPE DIRECT NITRA (knižnica na prízemí)

Výstava k 60. výročiu Rímskych zmlúv

Výstava o dosiahnutých výsledkoch 60 rokov budovania Európskej únie  je dostupná pre verejnosť v priestoroch  Agroinštitútu Nitra, štátny podnik od 1. do 15. júna 2017.

Pred šesťdesiatimi rokmi boli v Ríme položené základy pre Európu, ktorú poznáme dnes, a začalo sa najdlhšie obdobie mieru v jej dejinách. Rímskymi zmluvami sa zaviedol spoločný trh, na ktorom sa ľudia, tovar, služby a kapitál môžu voľne pohybovať, a zároveň sa vytvorili podmienky pre prosperitu a stabilitu európskych občanov.

OECD v skratke č. 35 a Anotácie č.27

Bolo vydané 35. číslo informačného dvojmesačníka Stálej misie SR pri OECD v Paríži "OECD v skratke", ako aj „Anotácie k vydaným publikáciám OECD“ č. 27 za obdobie od 1. marca do 30. apríla 2017.

Nižšie nájdete krátky hodnotiaci dotazník, prostredníctvom ktorého môžete zaslať svoje pripomienky.


 

Pozvánka na Medzinárodnú vedeckú konferenciu - Kvalita mäsa

Pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky organizuje Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Katedra špeciálnej zootechniky v spolupráci s

 • Fakultou agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, ČZU Praha
 • Zemědelskou fakultou, JU České Budějovice
 • Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, UTP Bydgoszcz
 • Fakultou biotechnológie a potravinárstva, SPU Nitra
 • Chovateľskými zväzmi SR a Poľska

medzinárodnú vedeckú konferenciu Kvalita mäsa.

Termín: 1. a 2. júna 2017

Miesto konania: Kongresové centrum ŠD Antona Bernoláka (areál SPU v Nitre)

Konferencia je zameraná  na definovanie, tvorbu, produkciu, bezpečnosť, spracovanie a trh s mäsom požadovanej kvality. Budú prezentované najnovšie poznatky o tvorbe mäsa v súlade s požiadavkami trhu a racionálnej výživy ľudí, poznatky o inovácii v spracovaní a tvorbe sortimentu mäsových výrobkov a ich zdravotnou bezpečnosťou.

V spolupráci s chovateľskými zväzmi a  mäsospracujúcim priemyslom sa uskutoční dopoludnia na Agroinštuitúte „Deň chovateľov“ a poobede na Agrokomplexe  „Chovateľský deň ošípaných “, ktorý organizuje Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku v spolupráci s VUŽV a ostatnými chovateľskými zväzmi, Úniou hydinárov, Tauris Nitria a hosťujúcimi chovateľskými zväzmi Poľska. V programe bude  Expozícia ošípaných a oviec, ukážky hodnotenia plemenných zvierat, domácej zabíjačky, výroba špecialít z bravčového mäsa, súťaže varenia gulášu, prezentácia mäsových výrobkov  a ich ochutnávka.

Rámcový program

štvrtok 1. 6. 2017 Vedecká konferencia,  Kongresové centrum SPU ŠD A. Bernoláka
piatok 2. 6. 2017 „Deň chovateľov“ Kongresová sála AGROINŠTITÚT Nitra a  „Chovateľský deň ošípaných“  Výstavisko Agrokomplex Nitra
 

Prihlásiť sa je možné na celú dvojdňovú konferenciu, resp. len na Deň chovateľov  2.6.2017.

Viac informácií nájdete na www.kvalitamasa.sk a v prílohe.

Pozvánka na NitLib 2017

Agroinštitút Nitra, štátny podnik v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou knižnicou pri SPU v Nitre, Univerzitnou knižnicou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Krajskou knižnicou Karola Kmeťka v Nitre a Krajskou pobočkou SSKK v Nitre Vás pozýva na odborný seminár NitLib 2017 na tému:

„KNIŽNICE AKO CENTRÁ CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA“

Termín: 24. mája 2017 o 9:30 hod.

Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, Nitra (miestnosť A2)

Nové publikácie OECD v knižnici Agroinštitútu

Zoznam nových publikácií OECD v knižnici Agroinštitútu

 • International Standards for Fruit and Vegetables. Cherries.
 • International Standards for Fruit and Vegetables. Chinese Cabbage.
 • Making the Most of Public Investment in the Eastern Slovak Republic.
 • Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2016.
 • Evolving Agricultural Policies and Markets. Implications for Multilateral Trade Reform.
 • Alternative Futures for Global Food and Agriculture.
 • OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025.
 • OECD Factbook 2015-2016. Economic, Environmental and Social Statistics.
 • A New Rural Development Paradigm for the 21st Century. A Toolkit for Developing Countries.

 

Informačno - praktické semináre k aplikácii Geopriestorová žiadosť o podporu (GSAA)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR),  Národné poľnohospodárske  a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (NPPC-VÚPOP), Pôdohospodárska platobná  agentúra (PPA), v spolupráci s  Agroinštitútom Nitra, štátny podnik, oznamuje, že aj v roku 201 bude organizovať informačno - praktické semináre k aplikácii GSAA.

Cieľom informačných seminárov  je poskytnúť pomoc v podobe prezentácie rozhrania a jednotlivých nástrojov GSAA, vrátane praktických cvičení, príkladov a riešenia jednotlivých problémov a sú určené pracovníkom poľnohospodárskych subjektov, ktorí zodpovedajú za predkladanie žiadostí o podporu a ktorí majú základné znalosti práce s výpočtovou technikou.

Počítačovú  techniku na informačný seminár zabezpečuje Agroinštitút Nitra, štátny podnik. Účasť na seminári je bezplatná.

Termíny priebežne do apríla 2018 zverejnené tu

Prihlásiť sa je možné len elektronicky, prostredníctvom webovej stránky Agroinštitútu Nitra. Za jedného žiadateľa je možná účasť maximálne pre 2 osoby. Kapacita učebne: 15 počítačov (30 osôb), po naplnení jednotlivých termínov sa termín uzavrie a na stránke Agroinštitútu sa ďalej nezobrazuje.

Príručku k aplikácii pre rok 2018 nájdete tu: https://gsaa.vupop.sk/2018/help/ziadatel/help.html

Ďalšie termíny vzdelávania budú zverejňované postupne.

Prípadné otázky adresujte emailom na monika.rizekova@agroinstitut.sk alebo telefonicky na 037 7910 296.

Anotácie k vydaným publikáciám OECD č. 34

Práve vyšlo 34. číslo informačného dvojmesačníka Stálej misie SR pri OECD v Paríži "OECD v skratke", ako aj „Anotácie k vydaným publikáciám OECD“ č. 26  za obdobie od 1. januára do 28. februára 2017.

Prílohou je aj krátky hodnotiaci dotazník, prostredníctvom ktorého môžete zaslať svoje pripomienky.

NitLib 2017

Podrobné informácie

 

33. číslo informačného dvojmesačníka Stálej misie SR pri OECD v Paríži

Stála misia SR pri OECD v Paríži vydala 33. číslo informačného dvojmesačníka "OECD v skratke".

Archív dvojmesačníkov je vytvorený na internetovej stránke MZVaEZ SR v časti Zahraničná politika/Slovensko v OECD.

K dispozícii je aj hodnotiaci dotazník k dvojmesačníku, prostredníctvom ktorého  môžete zaslať svoje pripomienky. Vyplnené dotazníky prosím zasielajte na adresu oecd.paris@mzv.sk

Anotácie k vydaným publikáciám OECD č. 25

Stála misia Slovenskej republiky pri Organizácii pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) si Vás dovoľuje informovať o vybraných, pre SR relevantných publikáciách, ktoré OECD vydala v mesiacoch november 2016 - december 2016. Publikácie je možné objednať priamo na stránke OECD. Viac informácií nájdete v prílohe.

Prezentácia pre stredoškolákov o EÚ a Európskom parlamente v Krajskej knižnici K. Kmeťka

Europe Direct Nitra a Agroinštitút Nitra v spolupráci s Krajskou knižnicou K. Kmeťka organizujú prezentáciu o Európskej únii a Európskom parlamente pre stredoškolákov.

Termín konania: 9. 2. 2017 o 11.00

Miesto: Krajská knižnica K. Kmeťka, ul. Fr. Mojtu 18, 949 01 Nitra

Lektori: Dionýz Hochel, Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku a Tatiana Kobidová, Europe Direct Nitra a Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Program:

 • Otvorenie, privítanie
 • Prezentácia Informačného centra  Europe Direct Nitra: video o službách, prezentácia o činnosti ED Nitra a webových portáloch (portál EU, Vaša Európa) - Tatiana Kobidová, EDIC Nitra
 • Prezentácia  o EÚ a EP, práva mladých ľudí v EÚ -  D. Hochel, Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku
 • Diskusia, otázky

Geopriestorová žiadosť o podporu (GSAA)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR),  Národné poľnohospodárske  a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (NPPC-VÚPOP), Pôdohospodárska platobná  agentúra (PPA), v spolupráci s  Agroinštitútom Nitra, štátny podnik,  v súlade so závermi 31. porady vedenia  MPRV SR, organizuje  informačné semináre  k aplikácii GSAA.  Sú určené   žiadateľom, ktorých nahlásená výmera v roku 2016 pre účely režimu jednotnej platby na plochu predstavovala minimálne 400 ha, čo  znamená preškoliť  približne 1 200  žiadateľov.  Cieľom informačných seminárov  je poskytnúť pomoc v podobe prezentácie rozhrania a jednotlivých nástrojov GSAA, vrátane praktických cvičení, príkladov a riešenia jednotlivých problémov.

Agroinštitút Nitra, štátny podnik  dotknutým žiadateľom  postupne  elektronicky posiela oznámenia o konkrétnom termíne a čase konania informačného seminára pre konkrétneho žiadateľa.  Za  jeden subjekt je z kapacitných dôvodom možná účasť maximálne pre dve osoby.

Informačné  semináre sú organizované v termíne od 21. novembra 2016 do 22. decembra 2016 v dvoch blokoch, t.j.  v čase od 8.00  do 12.00 hod. a od  12.30 do 16.30 hod.,  v posluchárni P na prvom poschodí budovy Agroinštitútu Nitra, Akademická 4. 

Informačné semináre  sú určené  pracovníkom poľnohospodárskych subjektov, ktorí zodpovedajú za predkladanie žiadostí o podporu a ktorí majú základné znalosti práce s výpočtovou technikou.

Pred termínom konania informačného semináru je potrebné si stiahnuť používateľskú príručku GSAA na adrese https://gsaa.vupop.sk/manual/GSAA-Pouzivatelska_prirucka_2016-11-10.pdf a je potrebné  oboznámiť  sa s  ňou ešte pred účasťou na seminári. Počítačovú  techniku na informačný seminár zabezpečuje Agroinštitút Nitra, štátny podnik.

Účasť na informačnom seminári je bezplatná.

Bližšie informácie:

Ing. Zuzana Repiská, Ing. Monika Rizeková, Ing. Andrea Lehotayová, PhD.

tel.: 037 7910 231, 037 7910 296, 037 7910 280, 0902 920 860

fax.: 037 7910 159

e-mail:

zuzana.repiska@agroinstitut.sk

monika.rizekova@agroinstitut.sk

andrea.lehotayova@agroinstitut.sk

Pozvánka na IX. Fórum Vidieckeho parlamentu na Slovensku

Agroinštitút Nitra, štátny podnik ako spolupracujúca organizácia Vás srdečne pozýva na IX. zasadnutie Fóra Vidieckeho parlamentu na Slovensku pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.

Dátum: 25. – 26. novembra  2016

Miesto: Penzión na rožku, Sliač, okres Zvolen

Kontaktná osoba: Predsedníčka  VIPA SK  Mária Behanovská, mbehanovska@stonline.sk,  0915 446 538

Témy pracovných skupín

1. „ Cesta mladých k Vidieckemu mládežníckemu parlamentu“  (Mária Kemková, Viera Hincová, Samuel Bensco)

2. Čo môže dať slovenský vidiek Európe? (Doc. PhDr. Peter Kopecký, CSc , Mgr. Monika Slaninová)      

3. Vidiek - studnica energie a priestor na relax (prof. Ing Peter Patúš, PhD)

4. „Výživové zrná pre trvalo udržateľnú budúcnosť ". Medzinárodný rok strukovín.  (doc. Ing. Eva Candráková, PhD.)

Program:

Piatok 25. 11. 2016

 9:00 -  10:00 prezentácia účastníkov

10:00 - 10:30 otvorenie a privítanie hostí, príhovory hostí  

10:30 - 11:30 vyhodnotenie plnenia a záverov VIII. Fóra VIPA SK

11:30 - 11:45 organizačné inštrukcie

11:45 - 12:30 obed

12:30 - 13:30 prezentácia mesta Sliač

13:30 - 18:00 práca v skupinách, spracovanie výstupov

18.00 - 19:00 ubytovanie, príprava na slávnostný večer

19:00- 24:00 spoločenský večer, kultúrny program, vidiecka večera, ochutnávka rôznych  regionálnych produktov

 

Sobota 26. 11. 2016

  8:00 -   8:30  raňajky

  8:30 - 10:00  prezentácia výsledkov skupín

10:00 - 10:10  prestávka

10:10 - 11:00  vystúpenia účastníkov, diskusia        

11:00 - 11:30  odsúhlasenie záverov IX. Fóra VIPA SK

11:30 - 12:30  obed, odchod účastníkov

 

Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke.

 

 

Dokumenty na stiahnutie