kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Príručka "Spracovanie mlieka pre farmárov a v domácnostiach"

Dávame do pozornosti praktickú príručku Spracovanie mlieka pre farmárov a v domácnostiach. Poslaním tejto malej publikácie je jednoduchým spôsobom  poukázať na možnosti spracovania surového kravského, ovčieho či kozieho mlieka na dobré, kvalitné výrobky, naučiť sa pritom dodržiavať podstatné technologické parametre a pritom vyrobiť  zdravotne nezávadné a chutné mliečne výrobky i v podmienkach malovýroby vo farmách i v domácnostiach.

Autor publikácie Ing. Karol Herian, CSc. pri písaní využíval najmä svoje bohaté praktické skúsenosti a svoje  publikácie v odborných časopisoch a zo školení mliekarenských a farmárskych pracovníkov.

Príručku vydal Vidiecky parlament SR.

Súťaž o Najkrajší chotár roka 2015

     Jubilejný 15. ročník súťaže o  Najkrajší chotár  bol  pre  členov odbornej hodnotiteľskej komisie náročný a svojimi výsledkami veľmi prekvapivý. Členovia komisie počas štyroch týždňov obchádzali chotáre dvanástich poľnohospodárskych fariem v rôznych regiónoch Slovenska, ktoré skutočne dávajú svojou starostlivosťou  na vedomie, že sa o krajinu a pôdu na ktorej hospodária, starajú naozaj príkladne. A nielen to. Mnohí prispievajú svojou činnosťou k tomu, že krajinu kultivujú, zachovávajú tradičné postupy šetrné k životnému prostrediu a zabraňujú tak erózii pôdy, prispievajú k pohode zvierat aj ľudí a v neposlednom rade sa snažia pridanou hodnotou osviežovať a zveľaďovať  slovenský vidiek. Jednoducho sú odborníkmi na pravom mieste. Okrem toho,  spoluprácou s inými spoločnosťami, združeniami aj vedením obcí  pomáhajú vytvárať príjemné prostredie pre komunitu ľudí, žijúcich v danom regióne.

     V odbornej komisii mali svojich zástupcov Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora,  Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Slovenská agentúra životného prostredia z  Banskej Bystrice, nitrianska Slovenská poľnohospodárska univerzita, Vidiecky parlament SR a Klub poľnohospodárskych novinárov, ktorý je garantom súťaže. Hodnotiaca komisia si všímala  porasty na poliach, či nie sú zaburinené, či okraje poľných ciest nie sú semenišťom burín, všímala si v akých podmienkach sú chované zvieratá, či sú chránené   pred fyzickou a psychickou nepohodou, ďalej  či sú hospodárske dvory upravené, aký je stav techniky a starostlivosť o ňu, aký je stupeň diverzifikácie výroby a tým zvýšenia konkurencieschopnosti a zníženia rizika podnikania v agrosektore a v neposlednom rade si komisia  všímala  aj to, či sú v chotári, obci, regióne zdravé vzťahy a či poľnohospodárske farmy robia aj to,  z čoho  nemajú ekonomický profit, ale čo vytvára práve dobré meno gazdu.  Členovia komisie sa tým snažili dostať pod pokrievku súťažiacich fariem,  aby mohli zodpovedne rozhodnúť o tých najlepších.  Ukázalo sa, že  mnohé slovenské farmy sa už skutočne podobajú tým rakúskym, na ktoré sa ešte stále chodia Slováci pozerať ako na niečo pekné a nedosiahnuteľné.  Na záver členovia komisie skonštatovali, že súťažiace farmy myslia na tradície, na svoje poslanie starať sa o krajinu a kultivovať ju, aby ani okolo závlahových struží či stĺpoch elektrického vedenia nerástli kroviny a burina, aby sa v horúčavách mala kde zver skryť, aby vetrolamy chránili polia aj lúky a ukázalo sa,  že v chotári sa osvedčujú zdravé vzťahy.

     Za 15 rokov trvania tejto súťaže o titul Chotár roka súťažilo 70 poľnohospodárskych fariem. Tretí rok je súťaž rozdelená do dvoch kategórií podľa výmery: farmy do 500 ha a farmy nad 500 ha.  

Celkové výsledky – Najkrajší chotár 2015:

Veľké farmy:

 • Poľnohospodárske výrobno – obchodné družstvo Madunice  (591 ha)  - 85 bodov           
 • Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička  (1273 ha) – 84,4 bodov
 • SEMA HŠ spol. s.r.o., Sládkovičovo (1280 ha)  – 82 bodov

Malé farmy:

 • Karpatská Perla s.r.o., Šenkvice (58 ha) – 88,5 bodov
 • Terra Parna, Suchá nad Parnou (6,5 ha) – 84,666 bodov
 • AGROMIX VOS spoloč. s r.o., Sedliská (65 ha) – 74,6 bodov

Agrokomplex opäť obohatia diskusie na aktuálne témy agrosektora

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Agroinštitút Nitra, štátny podnik a portál poľnoinfo.sk Vás srdečne pozývajú na Medzinárodnú poľnohospodársku a potravinársku výstavu AGROKOMPLEX 2015, ktorá začína vo štvrtok 20. augusta a potrvá do 23. augusta 2015.

V rámci odborného programu budú v pavilóne A prebiehať Diskusné okrúhle stoly pre odborníkov ale aj laickú verejnosť, na aktuálne témy agrosektora.

Témy diskusných stolov budú:

 • Rôznorodá a vyvážená strava a jej vplyv na zdravie človeka
 • Skúsenosti z implementácie Spoločnej poľnohospodárskej politiky a Programu rozvoja vidieka
 • Príležitosť pre slovenský vidiek – Program rozvoja vidieka 2014-2020
 • Ako ďalej v slovenskom sektore mlieka
 • Deň mladých farmárov

 

Do diskusií sú pozvaní:

 • zástupca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 • vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek
 • predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Milan Semančík
 • riaditeľka Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka Margita Štefániková
 • prezident Slovenského mliekarenského zväzu Stanislav Voskár
 • zástupcovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Ústavu hygieny lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • predstavitelia Združenia mladých farmárov - ASYF
 • Vidiecka platforma

Podrobnejšie informácie o odbornom programe sa dozviete tu

27. číslo informačného dvojmesačníka Stálej misie SR pri OECD v Paríži

Stála misia SR pri OECD v Paríži vydala 27. číslo informačného dvojmesačníka "OECD v skratke".

Archív dvojmesačníkov je vytvorený na internetovej stránke MZVaEZ SR.

K starším číslam nášho bulletinu sa môžete v prípade záujmu vrátiť aj na webovej stránke www.mzv.sk/oecdparis, na ktorej bol vytvorený i krátky slovník pojmov OECD, s ktorými sa stretávate v tomto dvojmesačníku.

K dispozícii je aj hodnotiaci dotazník k dvojmesačníku, prostredníctvom ktorého  môžete zaslať svoje pripomienky. Vyplnené dotazníky prosím zasielajte na adresu oecd.paris@mzv.sk

Poľnohospodársky výhľad OECD a FAO na roky 2015-2024

OECD a FAO zverejnili poľnohospodársky výhľad na roky 2015 - 2024

Medzinárodná vedecká konferencia "Udržateľnosť vidieckych oblastí v praxi"

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre organizuje v dňoch 3.12. - 4.12.2015 medzinárodnú vedeckú konferenciu "Udržateľnosť vidieckych oblastí v praxi - Sustainability of Rural Areas in Practice (SURAP)". Cieľom konferencie je predstaviť nové, tvorivé prístupy k problematike rozvoja vidieckych oblastí, ako aj definovať nové smerovania a prezentovať praktické príklady v rozvoji vidieka.

Konferencia je podporená Kooperatívnym  výskumným  programom  OECD  pre  riadenie biologických zdrojov pre udržateľné poľnohospodárske systémy (CRP). Viac informácií o podujatí nájdete na webovej stránke http://www.surap.eu.

26. číslo informačného dvojmesačníka Stálej misie SR pri OECD v Paríži

Stála misia SR pri OECD v Paríži vydala 26. číslo informačného dvojmesačníka "OECD v skratke".

Archív dvojmesačníkov je vytvorený na internetovej stránke MZVaEZ SR.

K starším číslam nášho bulletinu sa môžete v prípade záujmu vrátiť aj na webovej stránke www.mzv.sk/oecdparis, na ktorej bol vytvorený i krátky slovník pojmov OECD, s ktorými sa stretávate v tomto dvojmesačníku.

K dispozícii je aj hodnotiaci dotazník k dvojmesačníku, prostredníctvom ktorého  môžete zaslať svoje pripomienky. Vyplnené dotazníky prosím zasielajte na adresu oecd.paris@mzv.sk

 

Anotácie k vydaným publikáciám OECD

Stála misia Slovenskej republiky pri Organizácii pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) si Vás dovoľuje informovať o vybraných, pre SR relevantných publikáciách, ktoré OECD vydala v mesiacoch november 2014 - február 2015. Publikácie je možné objednať priamo na stránke OECD.

Nové e-knihy vo FAO

Prečítajte si nové tituly z vydavateľstva FAO dostupné zdarma v piatich elektronických formátoch (iPad, nook, kobo, Reader, kindle). Napr.: Ako sa vyrovnať so zmenou klímy - úloha genetických zdrojov vo výžive a poľnohospodárstve, Stav výživy a poľnohospodárstva v 2014, Potravinový výhľad - október 2014 a ďaľšie.
 

http://www.fao.org/publications/e-book-collection/en/
 

NOVÉ KNIHY V KNIŽNICI!
Do knižnice sa nám podarilo získať nové publikácie z vydavateľstva OECD.

 

Ponúkame Vám Ročenky, Štatistiky, Poľnohospodárske a ekonomické výhľady, OECD prehľady vidieckej politiky v jednotlivých krajinách, atď.

Publikácie sú v anglickom jazyku a sú Vám k dispozícii v našej knižnici denne od 9.00 do 14.00 hod.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Pozvánka na Svetový Deň Potravín 2014

"Rodinné farmy: nasycujú svet, starajú sa o planétu."

Srdečne Vás pozývame na národné oslavy Svetového dňa potravín 2014, ktoré sa uskutočnia dňa 23. októbra 2014 v budove Agroinštitútu na Akademickej ulici a v Obchodnom Centre Mlyny v Nitre. Bližšie informácie nájdete v prílohe.

Flash správa - OECD o vzdelávaní 2014

OECD tak ako každý rok, aj tento rok vydala dňa 9. septembra 2014 svoju vlajkovú publikáciu „OECD Výhľad vzdelávania 2014“ (OECD Education at a Glance 2014). Viac v prílohe.

FLASH SPRÁVA Stálej misie SR pri OECD

OECD vydala už tridsiaty druhý raz svoju „vlajkovú“ publikáciu: OECD Výhľad zamestnanosti 2014 (OECD Employment Outlook 2014). Publikácia vychádza v čase dvadsiateho výročia vydania Stratégie zamestnanosti OECD. Viac v prílohe.

Súťaž o najkrajší plagát: Rodinné farmy - Nasycujú svet a starajú sa o planétu

Zapojte sa do výtvarnej súťaže vyhlásenej FAO: Rodinné farmy - Nasycujú svet a starajú sa o planétu.

Ak sa chcete zúčastniť súťaže na národnej úrovni, zašlite svoje práce do 30. 9. 2014 aj na e-mailovú adresu: kniznica@agroinstitut.sk. Tieto budú vyhodnotené na národných oslavách Svetového dňa potravín, ktoré sa  uskutočnia v Agroinštitúte Nitra, štátny podnik dňa 23. 10. 2014. 

 

SÚŤAŽ - Veľké pohodlne chutné obedovanie

Spotrebiteľská súťaž "Veľké pohodlne chutné obedovanie" v Agroinreštaurácii Nitra v termíne od 2.9.2014 do 30.1.2015. Viac v pdf prílohe.

Dokumenty na stiahnutie