kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Výzva OECD na vedecké štipendiá a sponzorovanie vedeckých konferencií pre oblasť pôdohospodárstva na rok 2014

OECD vyhlásila výzvu na individuálne vedecké štipendiá a sponzorovanie vedeckých konferencií v rámci Kooperatívneho programu pre riadenie biologických zdrojov pre udržateľné poľnohospodárske systémy (CRP) na rok 2014.

Témy vedeckých štipendií a konferencií na rok 2014:

  • Prírodné zdroje ako výzva.
  • Trvalá udržateľnosť v praxi.
  • Potravinový reťazec.

 

Posledný dátum podania prihlášky pre oba programy (konferencie i vedecké štipendiá) je 10. september 2013

Mladý Európan 2013

Regionálne kolo súťaže  „Mladý Európan“ v Nitre

V priestoroch Agroinštitútu Nitra sa dňa 18.4.2013 uskutočnil 8.ročník regionálneho kola vedomostnej súťaže "Mladý Európan" organizovaný Europe Direct centrom v Nitre. Súťaž vyhlásilo Zastúpenie Európskej komisie v SR a regionálne informačné centrá Europe Direct. Záštitu nad súťažou v roku 2013 prebrali podpredseda Európskej komisie pre medziištitucionálne vzťahy a administratívu pán Maroš Šefčovič a vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR pán Dušan Chrenek. 

Do súťaže sa zapojili študenti stredných škôl. Súťaž pozostávala z troch kôl. Prvé kolo tvoril vedomostný test o reáliách EÚ z rôznych oblastí, dôležitou témou boli aj práva občanov Európskej únie aj vzhľadom na to, že tento rok je Európskym rokom občanov. Druhé kolo bolo zamerané na zručnosť v skladaní puzzle s tematikou EÚ. Do finálového tretieho kola postúpili tri školy s najvyšším počtom bodov a bolo zamerané na správne zodpovedanie otázok, doplnených obrázkami. 

Výsledky regionálneho kola Mladý Európan 2013 Nitra:

1.miesto: Gymnázium Golianova, Nitra

2.miesto: Gymnázium Ul. 17.novembra, Topoľčany

3.miesto: Obchodná akadémia, Topoľčany

 

Víťazi regionálnych kôl postúpili do celonárodného kola, ktoré sa uskutoční dňa 17.5.2013 v priestoroch Agroinštitútu Nitra.

 

ROZHÝB SA 3 - kultúrno - športové podujatie

 „ROZHÝB SA 3 “

Dňa 24.4.2013 o 18.00 hod. sa v športovej hale SPU v Nitre uskutočnilo podujatie s názvom "ROZHÝB SA 3"

Hlavným organizátorom akcie boli Agroinštitút Nitra, štátny podnik, informačné centrum Europe Direct Nitra, CVČ Domino a mesto Nitra. Partnerom podujatia bola aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Pestrý program , v ktorom vystúpili rôzne tanečné a športové skupiny ponúkol inšpiráciu pre rôzne vekové skupiny.

Týždeň slovenských knižníc 2013

Úspešný 14.ročník „Týždňa slovenských knižníc“  sa uskutočnil v dňoch 18. – 22. marca 2013  na Agroinštitúte Nitra.

Návštevníci využili možnosť získania bezplatnej registrácie počas celého týždňa a taktiež možnosť odpustenia sankčných poplatkov. Každý návštevník dostal darček v podobe CD alebo knihy s poľnohospodárskou tematikou.

OECD v skratke, číslo 14

Anotácie k vydaným publikáciám OECD, špeciálne vydanie, Február 2013

Agroinštitút v médiách

Nástroje pre využitie poradenského systému

Roľnícke noviny, č. 4, 23. januára 2013 - Malvína Gondová

Priemyselný vek je minulosťou. Žijeme v informačnom veku a v období budovania a rozvoja vzdelanostnej ekonomiky. Najcennejšími aktívami sú informácie a mnohí podnikatelia zaostávajú iba preto, že majú neaktuálne informácie. Nezastupiteľnosť poskytovania kvalitných poradenských služieb je nespochybniteľná a neoceniteľná.

Zabezpečiť dostupnosť odborného poradenstva poľnohospodárom je úlohou štátnych rezortných inštitúcií. Systém poľnohospodárskeho poradenstva bol budovaný už dlhodobo za pomoci rôznych projektov aj zahraničných poradcov ešte v predvstupovom období. V súčasnom programovacom období zohráva úlohu riadiacej inštitúcie pre vzdelávanie a certifikáciu pôdohospodárskych poradcov Pôdohospodárskeho poradenského systému Agroinštitút Nitra, štátny podnik. Na súčasný stav systému a novinky, ktoré sa v ňom pripravujú sme sa opýtali Ing. Pavla Daniša, námestníka riaditeľky Agroinštitútu Nitra, š.p.

Aké úlohy má vaša inštitúcia v zabezpečovaní poradenského systému pre poľnohospodárov?

Ing. Pavel Daniš: Základnou úlohou Agroinštitútu Nitra, š.p. v oblasti pôdohospodárskeho poradenstva je zabezpečenie vzdelávania pôdohospodárskych poradcov, ich certifikáciu, ako aj vedenie Centrálneho registra pôdohospodárskych poradcov SR. Okrem týchto základných úloh bol v rámci technickej pomoci vytvorený Informačný a komunikačný portál pôdohospodárskeho poradenského systému MPRV SR, ktorý je základným nástrojom tak pre poradcov, ako aj pre poľnohospodárov.

Na ktoré oblasti je poradenský systém zameraný?

Ing. Pavel Daniš: Pre zabezpečenie dodržiavania environmentálnych podmienok hospodárenia musia členské štáty EÚ zaviesť spojenie medzi poskytovaním priamych platieb a dodržiavaním základných štandardov a povinností v pôdohospodárstve a v súvisiacich oblastiach v systéme krížového plnenia - Cross Compliance (CC). Poberateľ priamych platieb musí preukázať dodržiavanie požiadaviek krížového plnenia a inštitúcia realizujúca priame platby (Pôdohospodárska platobná agentúra) toto plnenie kontroluje. Uplatňovanie krížového plnenia nie je zavedením nových povinností pre pôdohospodárov. Prijal sa iba princíp kontroly plnenia a mechanizmu krátenia priamych platieb, až po vylúčenie zo systému podpôr pre tých pôdohospodárov, ktorí nedodržiavajú určené zákonné predpisy a zásady správnej farmárskej praxe a hospodárenia na pôde. Povinnosti pôdohospodárov nie sú vymedzené iba predpismi súvisiacimi s plnením požiadaviek krížového plnenia. Pri svojej činnosti musia dodržiavať celý rad ďalších predpisov a opatrení. Preto sú súčasťou celkového systému poradenských služieb v pôdohospodárstve SR, okrem oblasti uplatňovania krížového plnenia aj ďalšie oblasti podporujúce odbornou radou prácu farmára, vlastníka lesa, alebo prvotného spracovateľa poľnohospodárskych produktov.

Na čo slúži Centrálny register pôdohospodárskych poradcov a komu je prístupný?

Ing. Pavel Daniš: Centrálny register má informačný charakter a je prístupný bezplatne. Sú v ňom zaradení pôdohospodárski poradcovia spĺňajúci kritéria štatútu pôdohospodárskeho poradcu. Ak poradca prestane plniť kritéria potrebné pre výkon pôdohospodárskeho poradcu, z Centrálneho registra pôdohospodárskych poradcov bude vyradený. Register poskytuje informácie o pôdohospodárskych poradcoch podľa oblasti poradenstva zaradených do registra na základe odborového triednika poradenských činností. Poradenské firmy, ktoré chcú byť zaradené do centrálneho registra, musia preukázať, že disponujú kompetentnými odborníkmi spĺňajúcimi štatút pôdohospodárskeho poradcu. V súčasnosti je certifikovaných 93 poradcov, z toho 53 fyzických osôb a 40 právnických osôb. Centrálny register poradcov je dostupný webovej stránke www.agroinstitut.sk.

Ako môže poľnohospodár nájsť vhodného poradcu a požiadať ho o poskytnutie poradenstva?

Ing. Pavel Daniš: Pri výbere vhodného poradcu môže poslúžiť Informačný a komunikačný portál pôdohospodárskeho poradenského systému MPRV SR. Poľnohospodársky podnik si registráciou na ňom vie vytvoriť vlastný profil, nahrať si vlastné dokumenty, ktoré poslúžia ako základné informácie o podniku pre poradcu a takisto si vytvoriť knižnicu dokumentov dostupných tak na tomto portáli, ako aj uložiť si vlastné dokumenty, ktoré potrebuje pre svoju prácu. V rámci tohto nástroja môže predložiť aj žiadosť o poskytnutie poradenskej činnosti a zo zoznamu si vybrať poradcu zo svojho okolia. Odoslaním formulára dostanú príslušní poradcovia jeho požiadavku a môžu na ňu reagovať s ponukou. Z ponúk si môže vybrať, ktorá mu najlepšie vyhovuje a uzavrieť s poradcom zmluvu.

Základným cieľom portálu v súčasnosti je dodať poľnohospodárom aktuálne a priebežne aktualizované informácie a má slúžiť k tomu, aby poľnohospodársky subjekt z neznalosti platných požiadaviek a štandardov neprišiel o peniaze v rámci kontroly plnenia podmienok krížového plnenia. Na portál je prístup z webovej stránky www.agroporadenstvo.sk, cez časť Informačný portál PPS.

Môže tento systém využívať aj poľnohospodár; ktorý nevstupuje do krížového plnenia?

Ing. Pavel Daniš: Určite áno. Každý poľnohospodár tu nájde prvotné informácie z autorizovaných informačných zdrojov od kontrolných autorít SR, slovenské aj európske normy a právne predpisy a k nim zodpovedajúce terminologické slovníky. Získa tak právnu aj odbornú istotu pre svoju činnosť. Postupne si môže veci, ktoré ho zaujímajú zakladať do vlastného priečinka, ktorý si môže vo svojom profile vytvoriť.

Dokumenty zaradené do knižnice systému sú pripravené tak, aby si vybral to, čo potrebuje - napríklad i konkrétnu časť zo zákona. Nájde tu aj prepojenia na inštitúcie a portály, ktoré priamo súvisia s poradenským systémom. Napr. Štátna ochrana prírody poskytuje údaje o chránených vtáčích územiach, ÚKSUP Zvolen poskytuje priame prepojenia na výpočty bilancie živín vytvorené kontrolnými inštitúciami a podobne. Pripravujeme niekoľko informačných a vzdelávacích aktivít, aby sme priblížili možnosti portálu a aby portál využívalo čo najviac poľnohospodárov.

Môže byť tento portál využitý aj v budúcom programovacom období?

Ing. Pavel Daniš: Nechceme, aby systém skončil s ukončením súčasného programovacieho obdobia a o rok sa začal vytvárať nový. V súčasnosti sa pripravuje návrh nového systému pôdohospodárskeho poradenstva so zámerom odbornej špecializácie poradcov a ich poradenských činností a tomu zodpovedajúceho systému odbornej prípravy a vzdelávania tak, aby si v centrálnom registri odborne spôsobilých poradcov poľnohospodári vedeli vybrať poradcu pre ďalšie oblasti poľnohospodárstva.

Preto má portál vytvorený priestor na rozširovanie na ďalšie oblasti na systém poradenstva v novom programovacom období. Takisto pripravujeme doplnenie portálu o dištančnú formu e-learningového vzdelávania, kde sa budú môcť vzdelávať poľnohospodári „na diaľku“, najmä tí, ktorí sa nemôžu zúčastňovať na prezenčnom vzdelávaní. Prihlásení účastníci e-learningového vzdelávania si budú môcť „overiť pre seba“ svoje poznatky formou testu a vo vybraných vzdelávacích programoch získať certifikát. Náklady na školenia a odbornú prípravu sa tým znížia a zároveň získajú informácie a študijné materiály priebežne aktualizované.

Ako reagujete na novú výzvu pre opatrenie 1.7. Využívanie poradenských služieb?

Ing. Pavel Daniš: Počas prvej výzvy na toto opatrenie bolo využitých len 10 percent vyčlenenej sumy. Pre novú výzvu pripravujeme ďalší cyklus vzdelávania pre poradcov - inovačné vzdelávanie pre existujúcich poradcov ako aj ďalšie vzdelávanie pre nových poradcov. Chceli by sme tým prispieť k úspešnejšiemu využitiu aktuálnej výzvy poľnohospodárskymi subjektmi.
 

Nové knihy FAO

Do Vašej pozornosti odporúčame nové publikácie vydané vo FAO.

OECD v skratke č. 13

Monitoring a hodnotenie poľnohospodárskych politík OECD 2012

Úroveň podpôr producentov podľa OECD naďalej klesá, pričom organizácia konštatuje historicky najnižšiu úroveň podpôr pre agrosektor (19% celkových hrubých poľnohospodárskych príjmov). Ide o najnižšiu úroveň od polovice osemdesiatych rokov, keď OECD začala sledovať výšku a štruktúru poľnohospodárskych podpôr svojich členských krajín. V tom čase bol ukazovateľ tzv. ekvivalent produkčných subvencií (PSE), vyvinutý OECD, takmer na dvojnásobnej úrovni (37%). Podľa OECD je príčinou poklesu viac vývin na svetových poľnohospodárskych trhoch ako explicitné zmeny v poľnohospodárskych politikách členských krajín.

V niektorých krajinách OECD podpory pre poľnohospodárov z verejných zdrojov vzrástli, pričom išlo hlavne o podpory v súvislosti s mimoriadnymi udalosťami (záplavy alebo suchá).

Napriek všeobecnej orientácii krajín viac smerom k odpojeniu platieb od produkcie, predstavujú
platby narúšajúce trh stále takmer polovicu celkových podpôr (podpory produkcie a vstupov). Podľa OECD, čím je podpora menej naviazaná na produkciu, tým menej narúša trh.

V roku 2011 predstavovala podpora producentov v zóne OECD 252 miliárd USD (182 miliárd eur). OECD hovorí o pokračujúcej tendencii k znižovaniu podpôr pre poľnohospodárov. Podľa riaditeľa Direktoriátu pre obchod a poľnohospodárstvo OECD Kena Asha: „OECD víta vývoj smerom k znižovaniu celkovej výšky podpôr v poľnohospodárstve, zostáva však dôležité lepšie zacielenie poľnohospodárskej politiky a zlepšenie pomeru cena-efektivita. Podpory majú byť viac prepojené na zvýšenie produktivity a konkurencieschopnosti poľnohospodárov. Vlády by sa mali takisto zamerať viac na riešenie environmentálnych problémov, zabezpečenie udržateľného využívania prírodných zdrojov a pomoc poľnohospodárom na lepšie zvládanie rizika. Prišla chvíľa na orientovanie poľnohospodárskej politiky viac k aktuálnym výzvam, a to napríklad stimulovaním inovácií naprieč celým agrokomplexom.“

Úroveň podpôr v jednotlivých členských štátoch OECD sa oproti predchádzajúcemu obdobiu len jemne znížila alebo zostala nezmenená, pretrváva však veľká variabilita naprieč krajinám. Najnižšiu výšku podpôr majú naďalej Nový Zéland (1%), Austrália (3%) a Čile (4%). Pod priemerom OECD sa nachádzajú USA (9%), Mexiko (12%), Izrael (13%) a Kanada (13%). Najvyššia podporovanosť pretrváva v Nórsku (30%), Švajčiarsku (53%) a Južnej Kórei (50%) a na Islande (47%). Podpora v EÚ dosiahla za hodnotené obdobie 2009 – 2011 výšku 20%, čo je pokles oproti monitoringu 2011 o 2%. OECD vysvetľuje túto variabilnosť rozdielnymi poľnohospodárskymi, ekonomickými a sociálnymi politikami, ako aj rôznou mierou pokroku v reforme poľnohospodárskej politiky.

Vo vyjadrení v HDP celková priemerná výška poľnohospodárskych podpôr v krajinách OECD dosiahla v roku 2011 1% z celkového priemerného HDP krajín OECD, čo je nárast o jeden percentuálny bod oproti priemeru rokov 2009 – 2011 z monitoringu 2011 (0,9%). Z dlhodobého hľadiska však došlo v rámci zóny OECD k poklesu z 3% v rokoch 1983 – 1988 na 1,3% v 1995 – 1997 a 0,9% v období 2009 – 2011. OECD vysvetľuje tento pokles stratou dôležitosti poľnohospodárskeho sektoru v globálnom hospodárstve.

Z pohľadu štruktúry pomoci, pretrváva medzi krajinami OECD takisto značná variabilnosť. Viaceré krajiny pokračujú v podporovaní produkcie, čo OECD považuje za jednu z foriem pomoci najviac narúšajúcu trhové prostredie. V rokoch 2009 – 2011 vo vyjadrení PSE táto forma podpory predstavovala 90% podpory poľnohospodárov v Južnej Kórei, 89% v Turecku, 84% v Japonsku, 81% v Izraeli, 38% na Islande, 59% v Kanade, 50% v Nórsku a 44% vo Švajčiarsku. Krajiny, ktoré doteraz najviac podporovali ceny, z dlhodobého pohľadu významne znížili ochranu svojho vnútorného trhu (Južná Kórea, Švajčiarsko, Japonsko, Nórsko). V rámci EÚ sa rozdiel medzi cenami na jednotnom trhu a svetovými cenami znížil v porovnaní s obdobím 1995 – 1997, keď predstavoval 33%, na súčasných 5% (2009 – 2011). V Austrálii, Čile, USA, Mexiku a na Novom Zélande sa domáce ceny viac-menej vyrovnávajú svetovým cenám. Zvyšuje sa pomer platieb na plochu alebo počet zvierat (z celkového priemeru 9% PSE v rokoch 1983 – 1988 na 19% v 1995 – 1997 a súčasných 39%). OECD zaznamenala celkový ústup od osobitnej platby na plodinu zo skoro 90% celkovej podpory producentov v období 1983 – 1987, na 75% v 1995 – 1997 a niečo cez 50% v 2009 – 2011. Takouto formou bola za obdobie 2009 – 2011 najviac podporovanou komoditou ryža (viac ako polovica celkových hrubých príjmov poľnohospodárov). Pre mlieko a cukor došlo k poklesu osobitnej platby na súčasných približne 10% príjmov u oboch komodít.

OECD konštatuje naďalej nízku úroveň podpôr s environmentálnymi cieľmi a zameraním na riadenie rizika v poľnohospodárstve (vzhľadom na viaceré katastrofické udalosti v roku 2011, vzrástli výdavky na programy pomoci pri katastrofách). Podpory s environmentálnymi cieľmi sa objavujú na nepravidelnej báze a zostávajú stále skôr marginálnymi. OECD prináša v správe príklady niektorých takýchto politík. Správa hovorí aj o pokračujúcom rozvoji trhových nástrojov na riadenie rizika v poľnohospodárstve s istou mierou podpory z verejných zdrojov (systémy poistenia pre poľnohospodárov podporované do istej miery z verejných zdrojov), ako aj udalostiach, ktoré za hodnotené obdobie predstavovali riziko z pohľadu zdravia rastlín, zvierat a ľudí a vyžadovali si zavedenie nových opatrení (napr. E-coli).

Od povojnového obdobia sa nárast produktivity poľnohospodárstva v globálnom meradle nachádza približne na úrovni 2%-ného ročného nárastu. OECD víta posun smerom k podporovaniu všeobecných služieb v poľnohospodárstve a považuje túto formu podpory za efektívnejšiu pre nárast produktivity a konkurencieschopnosti poľnohospodárstva. Čo sa týka verejných výdavkov na výskum a vývoj, celkovo v krajinách OECD dochádza k ich postupnému zvyšovaniu, v súčasnom období je však badať spomalenie percentuálneho nárastu týchto výdavkov. V priemere sa výška verejných výdavkov na výskum a vývoj v krajinách OECD pohybuje okolo 1% pridanej hodnoty poľnohospodárskeho sektoru. Medzi krajiny, ktoré najviac podporovali v období 2009 – 2011 výskum a vývoj patria Austrália, Nový Zéland a Nórsko. Japonsko, Južná Kórea, Čile a Izrael investovali viac do infraštruktúry, hlavne do závlahových systémov. Viaceré vlády začali analýzu výkonnosti inovačných systémov v sektore poľnohospodárstva, hlavne možnosti využitia inovačného potenciálu a financovania cez súkromný sektor.

OECD v správe nekonštatuje žiadnu významnú zmenu v poľnohospodárskych politikách členských krajín za rok 2011. V legislatívnom konaní sa nachádzajú v súčasnosti poľnohospodárska politika EÚ (reforma SPP po roku 2013) a tzv. Farm Bill v USA. Hodnoteniu týchto reforiem sa bude OECD venovať v ďalších ročníkoch správy (USA je plánované v monitoringu 2013). Zvýšenie koherentnosti poľnohospodárskych politík s inými relevantnými politikami môže podľa organizácie prispieť jednak k zvýšeniu výkonnosti poľnohospodárstva v jednotlivých členských štátoch, ako aj k dosiahnutiu Miléniových rozvojových cieľov o znížení chudoby a hladu v rozvojových krajinách.

Aktuálny vývin (index cien potravín dosiahol začiatkom roku 2011 vyššie hodnoty ako vrcholy dosiahnuté v roku 2008), ako aj strednodobé výhľady cien agrokomodít hovoria o relatívne vysokých cenách poľnohospodárskych výrobkov. Príčinou je, okrem nárastu cien energií, nárastu inflácie v rýchlo rastúcich ekonomikách a viacerých mimoriadnych meteorologických udalostí v Európe, Rusku a USA, aj významný nárast dopytu po potravinách z perspektívneho hľadiska, ako aj tlak na limitované prírodné zdroje, vrátane neistých vplyvov zmeny klímy a pretrvávajúcej nestálosti poľnohospodárskych trhov. OECD tu vidí príležitosť na prispôsobenie poľnohospodárskych politík novým cieľom. Fiškálna konsolidácia môže v krajinách OECD naďalej prispievať k vytváraniu tlaku na zvýšenie efektivity poľnohospodárskych politík v porovnaní s verejnými výdavkami, ktoré tieto politiky predstavujú.

OECD v správe ďalej hovorí o svojich aktivitách smerom k Skupine G20, keďže po samite v Soule v 2010 sa poľnohospodárstvo a výživa stali jednou z priorít tohto zoskupenia. OECD spoločne s FAO koordinovali prípravu analýzy pre G20 o nestálosti cien na poľnohospodárskych trhoch (2011). Na základe tejto správy prijali ministri poľnohospodárstva v Cannes Akčný plán. Najvýznamnejšou aktivitou OECD vyplývajúcou z Akčného plánu z Cannes, je participácia na tvorbe a v sekretariáte systému AMIS (Informačný systém o poľnohospodárskych trhoch). Ďalšou aktivitou OECD bola účasť na príprave analýzy pre mexické predsedníctvo (máj 2012) zameranej na zvýšenie produktivity malých poľnohospodárskych subjektov.

Z pohľadu rokovaní v rámci WTO hovorí správa aj o prístupe Ruska do tejto organizácie a jeho záväzkoch relevantných z pohľadu sektoru poľnohospodárstva, ktorý sa ukázal ako jedna z najzávažnejších kapitol prístupových rokovaní (prístup na trh s mäsom, sanitárne a fytosanitárne aspekty a vnútorné podporné opatrenia). V kontexte predvstupových rokovaní Ruska do OECD bolo kľúčovou podmienkou OECD vstup Ruska do WTO. OECD sleduje implementáciu a plnenie prístupových záväzkov Ruska smerom k WTO. Aktuálne sa vstup Ruska do OECD dá očakávať najskôr na jar 2014.

OECD sleduje a hodnotí vývoj poľnohospodárskych politík svojich členských krajín od roku 1983 a výsledky každoročne publikuje. Základným porovnávacím meradlom sú medzinárodne uznávané ukazovatele podpory poľnohospodárstva vyvinuté v OECD – tzv. ekvivalent produkčných subvencíí (PSE) a ekvivalent spotrebiteľských subvencií (CSE). OECD využíva i tzv. ekvivalent celkových subvencií (TSE) – ide o súčet podpory pre poľnohospodárstvo ako celok, kombinujúci PSE a CSE s podporami všeobecných služieb v poľnohospodárstve (veda a výskum, infraštruktúra, inšpekčné systémy, marketing a propagácia). Okrem monitoringu celkovej úrovne podporovanosti poľnohospodárskeho sektoru v rámci členských a vybraných nečlenských krajín, OECD analyzuje i štruktúru podpôr.

Slovenská poľnohospodárska politika bola prvýkrát v OECD hodnotená v roku 2001 (rok po vstupe SR do organizácie). Po našom vstupe do EÚ je však SR hodnotená v rámci celkovej kapitoly Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.
 

Agroinštitút v médiách

Debata o časopise Zemědělská / pôdohospodrárska škola a o svetovom dni potravín.
http://www.rozhlas.sk/radio-regina/web-archiv?rel=570

Príklon výstavy Agrokomplex 2012 k poľnohospodárskej praxi
13. augusta 2012

Odborníci budú počas Agrokomplexu diskutovať o problémoch agrorezortu
14. augusta 2012 9:35| tasr
http://www.teraz.sk/ekonomika/odbornici-budu-pocas-agrokomplexu-dis/18933-clanok.html

Nikto sa nebude nudiť
15. augusta 2012 | Roľnícke noviny  číslo 33
http://www.rno.sk/files/RNA0_0815_001_jpg.jpg

Históriu i budúcnosť poľnohospodárstva prezentuje výstava na Agrokomplexe
24. 8. 2012 10:30 | tasr
http://nitra.sme.sk/c/3508595/historiu-i-buducnost-polnohospodarstva-prezentuje-vystava-na-agrokomplexe.html

Odborníci odhadujú, že ceny rastlinných komodít na trhu neklesnú
23. augusta 2012 17:47| tasr
http://www.teraz.sk/ekonomika/odbornici-odhaduju-ze-ceny-rastlinn/20339-clanok.html

Rekordné ceny rastlinných komodít neklesnú
23. 8. 2012 17:12 | tasr
http://ekonomika.sme.sk/c/3510847/rekordne-ceny-rastlinnych-komodit-neklesnu.html

Na výstave Agrokomplex minister Jahnátek ocenil aj deti
23.08.2012 17:51| topky.sk
http://www.topky.sk/cl/1000074/1322018/Na-vystave-Agrokomplex-minister-Jahnatek-ocenil-aj-deti

AGROKOMPLEX V NITRE PRINIESOL AJ ZAUJÍMAVÉ OKRÚHLE STOLY
(27.08.2012; Rozhlasová stanica Regina; Mozaika regiónu; 15.15; 5 min.; JURČO Martin)
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=235&id=3437

Grundtvig workshop

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, bol v októbri 2012 organizátorom a zároveň aj miestom konania medzinárodného workshopu pre vidiecke ženy z členských krajín EÚ podporeného z programu celoživotného vzdelávania Grundtvig.

Flash správa stálej misie SR pri OECD v Paríži: Poľnohospodársky výhľad OECD a FAO na roky 2012 - 2021

 OECD a FAO zverejnili 11. júna 2012 spoločný strednodobý poľnohospodársky výhľad na
roky 2012 – 2021 (OECD-FAO Agricultural Outlook 2012 – 2021).

Dokumenty na stiahnutie