Dianie v EÚ

Čo najviac ohrozuje rastliny v EÚ?

Komisia dnes uverejnila zoznam 20 regulovaných karanténnych škodcov, ktorých určila ako prioritných škodcov. Medzi nimi sú druhy ako Xylella fastidiosa, chrústovec japonský, fúzač ázijský a pôvodcovia „zelenavosti“ citrusov a čiernej škvrnitosti citrusov, ktorých hospodársky, environmentálny a spoločenský vplyv je na území EÚ najviac citeľný. Členské štáty budú povinné vykonať informačné kampane pre verejnosť, ročné prieskumy a pripraviť pohotovostné plány, simulačné cvičenia a akčné plány eradikácie týchto škodcov.

Zoznam škodcov sa zostavil na základe posúdenia, ktoré vykonalo Spoločné výskumné centrum Komisie a Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a pri ktorom sa zohľadnila pravdepodobnosť šírenia, udomácnenia a vplyvov týchto škodcov v EÚ. Rovnako sa zohľadnili názory špecializovanej skupiny expertov a pripomienky verejnosti na portáli pre lepšiu právnu reguláciu.

Príklady novej metodiky:

baktéria Xylella fastidiosa (škodca s najzávažnejšími dôsledkami pre poľnohospodárske plodiny, vrátane ovocia) by mohla spôsobiť ročné straty produkcie vo výške 5,5 miliardy EUR.
Ak by sa na celom území rozšíril chrústovec japonský (Anoplophora glabripennis), dôsledkom by mohla byť priama strata viac než 5 % celkového dreva na pni viacerých druhov lesného hospodárstva EÚ, medzi nimi jelše, jaseňa, buka lesného, brezy, bresta, javora či platana. Hodnota týchto stromov sa odhaduje na 24 miliárd EUR a hospodárske dôsledky pre predchádzajúce sektory lesného hospodárstva by sa mohli pohybovať na úrovni 50 miliárd EUR.

Viac v tlačovej správe EK.

Tlačová správa EK, 11.10. 2019

Odporúčame