kalendár školení

Nové zmeny v zákone o odpadoch

 seminár
Forma: denná
Cieľ:

Poskytnúť účastníkom seminára ucelené informácie o povinnostiach vyplývajúcich zo zákona č. 79/2015 Z. z. účinných od 1. 1. 2017 a od 1.5.2017 a usmernení vydaných MŽP SR.

Určené:

Riadiaci zamestnanci a zamestnanci podnikov poverení riadením oblasti odpadového hospodárstva, výrobcovia vyhradených výrobkov, ostatní záujemcovia

Rozsah: 7 hodín
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
Termín/y: 15. 6. 2017 - 20. 6. 2017

Termíny sústredení:
Termín bude stanovený v máji 2017. Prihláseným záujemcom bude presný termín oznámený emailom na adresu zadanú v online prihláške.

Odborný garant: Ing. Zuzana Balková
Program:
  • Zmeny zákona v kontexte zákona
  • Základné pojmy v kontexte vydaných usmernení
  • Evidencie, ohlásenia, súvislosti
  • Riešenie konkrétnych otázok z praxe, diskusia
Účastnícky poplatok: 108 € pri úhrade prevodom z účtu, pri úhrade v hotovosti pri registrácii 110 €
Organizačný garant: Ing. Andrea Lehotayová, PhD.
Tel.: 037/7910 280
E-mail: andrea.lehotayova@agroinstitut.sk
Poznámka: Dňa 23.3.2017 bola schválená novela zákona o odpadoch účinná od 1.mája 2017.
 Ceny uvádzame s 20 % DPH.

Online prihláška

Vaše dáta- osobné údaje budú spracované Agroinštitútom Nitra, štátny podnik za účelom vedenia dokumentácie, zverejňovania informácií o vzdelávacích aktivitách, vydania osvedčenia a potvrdenia v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(napr. Vedúci pracovník, Aplikátor...)
 prevodom na účet
 v hotovosti pri prezencii
Potvrdzujeme, že sme uhradili účastnícky poplatok

Upozornenie:
Objednávka bude platná až po následnom potvrdení organizátorom.


* povinné polia