Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní, schválená dňa 16.10.2018 Národnou radou SR, hlavné ciele a zmeny od 1. 1. 2019

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
 seminár
Forma: denná
Cieľ:

Od 1. 1. 2019 prináša „veľká“ novela zákona o verejnom obstarávaní doposiaľ najvýraznejšie zmeny do súčasného zákona. Už budúci rok sa tak mení väčšina zaužívaných postupov verejného obstarávania pre všetky zúčastnené strany. Novinky nás čakajú hlavne v postupe verejného obstarávania „zákazka s nízkou hodnotou“ a v „podlimitnom postupe“. Na seminári s Ing. Dagmar Melotíkovou vám predstavíme celý obsah schválenej novely zákona a zodpovieme vám najčastejšie otázky týkajúce sa aplikácie očakávaných zmien v praxi alebo prípravy budúcich zákaziek.

Určené:

všetci, ktorí pôsobia v oblasti verejného obstarávania a záujemcovia o problematiku zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z.

Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra, registrácia od 8.30 hod.
Termín/y: 11. 12. 2018
Odborný garant: Ing. Dagmar Melotíková - špecialista na problematiku verejného obstarávania
Program:

PROGRAM 9.00 - 14.00 (vrátane obeda)

 • Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO v úplne novom „šate“.
 • Zmeny vo finančných limitoch.
 • Výnimka zo zákona do výšky 5000 eur bez DPH ako ju správne aplikovať.
 • Ako určiť predpokladanú hodnotu zákazky podľa novely, využitie prípravných trhových konzultácii.
 • Príde k podstatným zmenám v povinnostiach verejného obstarávateľa a obstarávateľa podľa §10 zákona o verejnom obstarávaní.
 • Po novom budeme zverejňovať tri súhrnné správy do profilu verejného obstarávateľa.
 • Pozor na dochvíľnosť v plnení si povinnosti vystaviť referenciu, novela prinesie nové pravidlá.
 • Na EKS po novele už nebudeme môcť verejne obstarávať stavebné práce.
 • Nastanú nové pravidlá za akých môže verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s víťazným uchádzačom pri zákazke s nízkou hodnotou.
 • Zmena pravidiel pri uzatváraní Dodatkov k zmluvám podľa §18 zákona o verejnom obstarávaní.
 • Všeobecné informácie o zmenách pri podlimitnej zákazke bez elektronického trhoviska.
 • Lehota viazanosti ponúk bude maximálne 12 mesiacov, nie je možné ju predĺžiť výšku zábezpeky riešia zmeny v novele.
 • Novela prináša zmeny v lehote na predkladanie ponúk.  
 • Jednotný európsky dokument možno nahradiť čestným vyhlásením pri podlimitných zákazkách.
 • Priame rokovacie konanie aj pri podlimitných zákazkách.
 • Diskusia. 
Účastnícky poplatok: 60,00 € pri platbe na účet, pri platbe v hotovosti 62,00  €
Organizačný garant: Ing. Monika Rízeková
Tel.: 037/7910296
Fax: 037/7910 159
E-mail: monika.rizekova@agroinstitut.sk
Poznámka: Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247, SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 111 015
špecifický symbol (uviesť Vaše IČO):
V cene účastníckeho poplatku je obed a občerstvenie.
!!!Prihlášku zašlite najneskôr 3 dni pred konaním školenia!!!
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).