Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Optimalizácia výrobných procesov. TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ FINANČNÉHO ZDRAVIA

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
 seminár
Forma: denná
Cieľ:

Účastník seminára získa informácie a prehľad v oblasti finančno-ekonomickej analýzy podniku, prognostických a plánovacích metódach podniku ako nástrojoch pre udržateľný rozvoj finančného zdravia podniku.

Určené:

Ekonómovia a účtovníci realizujúci podvojné účtovníctvo podľa slovenského zákona o účtovníctve

Rozsah: 7 hod.
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
Termín/y: 10. 12. 2018
Odborný garant: Ing. Elena Moravčíková, PhD.
Ing. Marek Dvořák, PhD.
Program:

9.00 - 10.30 prednáška

10.30 - 10.45 prestávka

10.45 - 12.15 prednáška

12.15 - 12.45 obed

12.45 - 14.15 prednáška

14.15 - 14.30 prestávka

14.30 - 16.00 prednáška

Ing. Elena Moravčíková, PhD.

Finančno – ekonomická analýza podniku:

  •  podstata, funkcie, využitie

Postup finančnej analýzy na vybranom podniku:

  • horizontálna a vertikálna analýza výkazov účtovnej závierky,
  • finančné pomerové ukazovatele, 
  • predikcia finančného zdravia podniku.

Ing. Marek Dvořák, PhD.

Prognostika a plánovanie podniku:

  • Prognostika a plánovanie v rozhodovacom a riadiacom procese.
  • Univerzálne subjektívne prognostické metódy (Brainstorming, Brainwriting, Myšlienková mapa, Panel expertov).
  • Štrukturálne prognostické metódy.
  • Procesuálne prognostické metódy.
  • Plánovanie v subsystémoch podniku: produkčno-technická oblasť, obchodno-riadiaca oblasť, organizačno-ekonomická oblasť.


 
 

Účastnícky poplatok: 72 € pri platbe prevodom na účet, 74 € pri platbe v hotovosti €
Organizačný garant: Ing. Alena Bujdáková
Tel.: 037/7910 217
E-mail: alena.bujdakova@agroinstitut.sk
Poznámka: V cene sú zahrnuté organizačné náklady, obed, občerstvenie.
Bankové spojenie: IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247;, SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX; konštantný symbol: 0308;, variabilný symbol: 116 001 ; špecifický symbol: uveďte vaše IČO.
Prihlášku zašlite najneskôr tri dni pred konaním školenia.
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).