Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Zákon o odpadoch - všetko, čo potrebujete vedieť

 seminár
Forma: denná
Cieľ:

Poskytnúť účastníkom seminára aktuálne ucelené informácie o novelách zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch účinných od 1.1.2019 a nových usmerneniach vydaných MŽP SR.

Určené:

Riadiaci zamestnanci a zamestnanci podnikov poverení riadením oblasti odpadového hospodárstva, výrobcovia vyhradených výrobkov, ostatní záujemcovia

Rozsah: 7 hodín
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra, začiatok o 9:00, registrácia účastníkov od 8:30 hod.
Termín/y: 21. 02. 2019
Odborný garant: Ing. Zuzana Balková

Zuzana Balková sa problematike životného prostredia venuje od roku 1998. Od roku 2001 pracuje ako konzultantka a externá poradkyňa „na voľnej nohe“, v rámci svojej činnosti vykonáva aj audity plnenia legislatívnych požiadaviek.
Zuzana Balková je garantom rubriky na Odpady - portál, ktorá sa venuje evidenčným a ohlasovacím povinnostiam.
Program:
  • Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov  - zmeny v zákone o odpadoch, nové súhlasy, registrácia  (informácia o zmenách zákona účinných od 1.1.2019)
  • Súvisiace vyhlášky č. 371, 373, 376/2015 Z.z. a ich novely - informatívne
  • Novela vyhláška č. 366/2015 Z.z. – nové tlačivá ohlásení, evidencia, SLNO a doklady o preberaní odpadov – povinnosti, novinky v nadväznosti na zmeny od 1.1.2019
  • Najčastejšie problémy a chyby v evidencii, modelové situácie
    – vhodné priniesť vlastnú evidenciu
    Výrobca vyhradených výrobkov – kto je výrobcom vyhradeného výrobku a kto je výrobcom podľa §27 ods.7 ? Aké sú jeho povinnosti
  • Diskusia, individuálne konzultácie vlastných evidencií a ohlásení

Na školení poskytneme ucelené informácie o legislatívnych zmenách v kontexte praktických návodov a riešení tak, aby ste sa vyvarovali prípadným chybám v každodennej praxi.

Účastnícky poplatok: 108 € pri úhrade prevodom z účtu, pri úhrade v hotovosti pri registrácii 110 €
Organizačný garant: Ing. Andrea Lehotayová, PhD.
Tel.: 037/7910 280
E-mail: andrea.lehotayova@agroinstitut.sk
Poznámka: Na seminár sa môžete prihlásiť vyplnením záväznej prihlášky online.

Účastnícky poplatok: uhraďte bankovým prevodom, resp. v hotovosti pri registrácii.
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247, SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX,
konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 113 002
špecifický symbol (uviesť Vaše IČO).
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).