Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Nová oznamovacia povinnosť – Elektronické podávanie ročných hlásení o zdrojoch znečisťovania ovzdušia (NEIS)

 seminár
Forma: denná
Cieľ:

Cieľom kurzu je preškolenie účastníkov o novom elektronickom systéme podávania hlásení o zdrojoch znečisťovania ovzdušia podľa zákona č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov

Určené:

Prevádzkovatelia veľkých a stredných zdrojov znečistenia, veľké a stredné podniky zamerané na chov hospodárskych zvierat, pracovníci zodpovední za ochranu ovzdušia, ktorí majú oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov

Rozsah: 4 h
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra so začiatkom o 9:00 hod do 13:00 hod
Termín/y: 21. 01. 2019
Odborný garant: Ing. Monika Jalšovská - špecialista v oblasti používania NEIS PZ WEB (Národný Emisný Informačný Systém)
Program:
  • Všeobecné informácie o fungovaní bezplatného online systému NEIS PZ WEB
  • Registrácia užívateľa, prihlásenie sa do systému, navigácia v systéme, logika a funkcionality systému
  • Odporúčaný postup práce v systéme
  • Diskusia a individuálna konzultácia

Seminár je návodom ako plniť jedným oznámením oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a oznamovaciu povinnosť podľa § 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov

VZNIKÁ NOVÁ POVINNOSŤ PODÁVANIA ELEKTRONICKÝCH  ROČNÝCH HLÁSENÍ o zdrojoch znečisťovania ovzdušia do národného emisného informačného systému (NEIS) pre prevádzkovateľov veľkých a stredných zdrojov znečistenia

Od 1.1.2019 je možné podávať hlásenia len elektronicky

Účastnícky poplatok: pri platbe na bankový účet 60 €; pri platbe v hotovosti 62  €
Organizačný garant: Ing. Andrea Lehotayová, PhD.
Tel.: 037/7910 280
E-mail: andrea.lehotayova@agroinstitut.sk
Poznámka: Prihlásiť sa môžete vyplnením záväznej prihlášky online.

Účastnícky poplatok: uhraďte bankovým prevodom, resp. v hotovosti pri registrácii
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247, SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 113 006
špecifický symbol (uviesť Vaše IČO):
V cene účastníckeho poplatku je obed, občerstvenie a organizačné náklady.
Prihlášku zašlite najneskôr do 18.1.2019
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).