Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Koordinácia bezpečnosti na stavenisku - kurz pre koordinátorov bezpečnosti

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra š.p.
 kurz
Forma: denná
Určené:

Bezpečnostní technici, ABT, stavebný dozor, stavbyvedúci, právnické osoby, podnikajúce fyzické osoby vykonávajúce stavebné práce, projektoví manažéri, široká odbornú verejnosť a tých čo si chcú zvýšiť svoju kvalifikáciu v danej oblasti (účastníci kurzu získajú „Certifikát o účasti“)

Rozsah: 1.deň
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, Akademická 4
Termín/y: 21. 2. 2019
Odborný garant: Ing. Martin Mada- vedúci oddelenia BOZP , Inšpektorát práce Nitra
Program:

    Legislatívny rámec v oblasti bezpečnosti na stavenisku

    • Popis zodpovednosti a vykonávaných činností (úloh) na stavenisku

    • Koordinácia bezpečnosti na stavenisku

    • Plán BOZP

    • Najčastejšie porušenia právnych a ostatných predpisov v oblasti bezpečnosti na stavenisku

    • Odborné spôsobilosti na stavenisku

    • Pracovná úrazovosť v stavebníctve, príčiny, zdroje a štatistiky

    • Osobitné nebezpečenstvá na stavenisku a bezpečnosť technických zariadení, kontrolná činnosť

8:30 do 9:00 – registrácia účastníkov,  9:00 – 14:00 h – odborný program,11:30 – 12:00 h – obed

Účastnícky poplatok: 72,- € vrátane DPH pri platbe bankovým prevodom;74,- € vrátane DPH pri platbe v hotovosti €
Organizačný garant: Ing. Rastislav Polák
Tel.: 037/7910219
Mob.: +421905262103
Fax: 037/7910 159
E-mail: rastislav.polak@agroinstitut.sk
Pozvánka:
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).