Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Školenie pre neelektrotechnikov – poučený pracovník podľa vyhlášky 508/2009 Z. z. (v znení vyhlášky 398/2013 Z.z) §20

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra š.p.
 školenie
Forma: denná
Cieľ:

oboznámiť pracovníkov bez elektrotechnického vzdelania s problematikou vykonávania kontrol a revízií elektrických spotrebičov a ručného elektrického náradia počas ich používania počas ich používania podľa súčasných platných noriem STN 33 1600 a STN 33 1610

Určené:

pracovníci bez elektrotechnického vzdelania pracujúci s akýmkoľvek elektrickým zariadením

Miesto konania: Agroinštitút Nitra, Akademická 4
Termín/y: 20. 2. 2019
Odborný garant: Ing. Vladimír Matúš- odborník v elektrotechnike a autorizovaný bezpečnostný technik
Program:

• §20- Poučená osoba je fyzická osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá môže obsluhovať technické zariadenia elektrické, alebo vykonávať na ňom prácu v súlade s bezpečnostnými požiadavkami, ak bola v rozsahu vykonávanej činnosti preukázateľne oboznámená o činnosti na tomto technickom zariadení elektrickom a o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom

    • Kontroly a revízie elektrických spotrebičov a náradia v zmysle vyhl.č.508/2009 Z .z. (v znení vyhlášky 398/2013 Z. z.)

    • Na záver dostanú účastníci „Potvrdenie o absolvovaní“

    

Účastnícky poplatok: 39,- € vrátane DPH pri platbe bankovým prevodom; 41,- € vrátane DPH pri platbe v hotovosti €
Organizačný garant: Ing. Rastislav Polák
Tel.: 037/7910219
Mob.: +421905262103
E-mail: rastislav.polak@agroinstitut.sk
Pozvánka:
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).