kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Kalendár školení

Odborná príprava bezpečnostných technikov

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik
 kurz
Forma: denná
Cieľ:

Agroinštitút Nitra organizuje na základe oprávnenia NIP SR č. VVZ-0229/09-01.2, § 23 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov Základnú odbornú prípravu bezpečnostných technikov.

Určené:

nastávajúcim bezpečnostným technikom

Rozsah: 4 sústredenia a skúška, celkovo 176 hodín
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4
Termín/y: 3. 4. 2017 - 2. 6. 2017

Termíny sústredení:
1. SÚSTREDENIE: 3. - 7.4.2017
2. SÚSTREDENIE: 24. - 28.4.2017
3. SÚSTREDENIE: 5.5.a 9 - 12.5.2017
4. SÚSTREDENIE: 22. - 26.5.2017
SKÚŠKA: 1. - 2.6.2017

Odborný garant: Ing.Rastislav Polák
Program:

Odborná príprava je spojená s overením odbornej spôsobilosti, ktorá bude ukončená záverečným testom a ústnou skúškou. Po úspešnom ukončení záverečných skúšok obdržia účastníci základnej odbornej prípravy osvedčenie.

Účastnícky poplatok: 579,- €
Organizačný garant: Ing.Rastislav Polák
Tel.: 037/7910219
Mob.: 0905 262 103
Fax: 037/7910 159
E-mail: rastislav.polak@agroinstitut.sk
Poznámka: Možnosť stravovania
Ubytovanie: Možnosť rezervácie na tel. čísle: 037/7910111, 037/6533361.
Školné hradí každý účastník, ubytovanie a stravu podľa potreby.
Pri prezentácii prosíme predložiť doklad o vzdelaní ods. 1 a, § 23 zákona NR SR 124/2006 Z.z.
Pozvánka:
 Ceny uvádzame s 20 % DPH.