kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Kalendár školení

Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra š.p.
 odborná príprava
Forma: internátna
Cieľ:

Agroinštitút Nitra, štátny podnik organizuje na základe oprávnenia MV SR-prezídia HaZZ č.20/2016 aktualizačnú odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany, ktorej absolvovanie je povinné k overeniu odbornej spôsobilosti a k získaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti technika požiarnej ochrany.

Určené:

Funkciu technika požiarnej ochrany môžu vykonávať len osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 11 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
Po ukončení odbornej prípravy je možné prihlásiť sa na overenie odbornej spôsobilosti v krajskom riaditeľstve hasičského a záchranného zboru, ktoré vykonáva overenie odbornej spôsobilosti skúškou a po jej úspešnom absolvovaní vydá osvedčenie, ktorého platnosť je 5 rokov odo dňa vykonania skúšky.

Rozsah: 30 hodín v zmysle vyhl.č.121/2002 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 30.júna 2009, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, Akademická 4
Termín/y: 28. 3. 2017 - 31. 3. 2017

Termíny sústredení:
28.- 31.3.2017

Odborný garant: Ing.Rastislav Polák
Účastnícky poplatok: 180 €
Organizačný garant: Ing.Rastislav Polák
Tel.: 037/7910 219
Mob.: 0905 262 103
Fax: 037/7910 159
E-mail: rastislav.polak@agroinstitut.sk
Poznámka: Možnosť stravovania
Možnosť rezervácie ubytovania na tel. čísle: 037/653361, 037/7910111.
Pozvánka:
 Ceny uvádzame s 20 % DPH.