kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Kalendár školení

Odborná príprava na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia

 odborná príprava
Forma: internátna
Cieľ:

Získanie osvedčenia na„Prevádzkovaniu liehovarníckerho závodu na pestovateľské pálenie ovocia“ v zmysle zákona NR SR č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a vyhlášky MP SR č. 652/2002 Z.z.

Určené:

majiteľov a zodpovedných pracovníkov liehovarníckych závodov na pestovateľské pálenie ovocia

Rozsah: 80 hodín
Miesto konania: v budove Agroinštitútu, Akademická č. 4, Nitra
Termín/y: 13. 03. 2017 - 31. 03. 2017

Termíny sústredení:
I. sústredenie 13. - 17.3.2017
II. sústredenie 20. - 24.3.2017
Skúška 31. 3. 2017

Odborný garant: MPaRV SR
Účastnícky poplatok: 395 €
Organizačný garant: Ing. Anton Košťál
Mob.: 0907 432 428
Fax: +421 37 7910159
E-mail: Anton.Kostal@agroinstitut.sk
Pozvánka:
 Ceny uvádzame s 20 % DPH.