kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Kalendár školení

Pestovanie a spracovanie liečivých rastlín

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
 kurz
Forma: denná
Cieľ:

Absolvent vzdelávacieho programu získa základné vedomosti o nárokoch jednotlivých druhov liečivých rastlín na pôdne a klimatické podmienky, o efektívnom pestovaní a spracovaní liečivých rastlín, tak aby dokázal vypestovať suroviny, ktoré vyhovujú štandardom najvyššej kvality a tým bola zaručená bezpečnosť pre spotrebiteľa, nakoľko pri pestovaní, zbere, sušení a spracovaní liečivých rastlín je potrebné dodržiavať pestovateľské postupy a brať do úvahy vonkajšie faktory ovplyvňujúce rast a vývoj liečivých rastlín pričom kvalita finálnej rastlinnej drogy priamo závisí od pestovateľských podmienok a vedomostí pestovateľa.

Určené:

Pestovatelia, zberatelia, spracovávatelia liečivých rastlín, osoby so záujmom získať odborné vedomosti v danej oblasti,osoby pestujúce liečivé rastliny pre potreby fytoterapie, kozmetické a farmaceutické účely, podnikateľské subjekty, ktoré plánujú diverzifikovať svoju činnosť a rozšíriť poľnohospodársku prvovýrobu o pestovanie a spracovanie liečivých rastlín.

Rozsah: 30 vyučovacích hodín: teoretická časť – 22 h, praktická časť 8 h
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
Termín/y: 15. 1. 2018 - 28. 2. 2018

Termíny sústredení:
Prihláseným záujemcom bude presný termín oznámený emailom na adresu zadanú v online prihláške.

Odborný garant: doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.
Program:

Obsahová náplň:           

Čo sú to liečivé rastliny (základné pojmy a zdroje liečivých rastlín)

Produkcia liečivých rastlín (agroekologické podmienky, klíma, pôda, sejba a výsadba, výživa a hnojenie...)

Pestovanie liečivých rastlín pre produkciu koreňa

Pestovanie liečivých rastlín pre produkciu listu a vňate

Pestovanie liečivých rastlín pre produkciu kvetu

Pestovanie liečivých rastlín pre produkciu plodov

Exkurzia do spracovateľského podniku

Účastnícky poplatok: 192 € pri platbe prevodom na účet, pri platbe v hotovosti 194 € €
Organizačný garant: Ing. Monika Rízeková
Tel.: 037/7910 296
Fax: 037/7910159
E-mail: monika.rizekova@agroinstitut.sk
Poznámka: Vzdelávací program je akreditovaný MŠVVaŠ SR, číslo akreditácie: 2782/2015/41/1
Po absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu a úspešnom vykonaní záverečnej skúšky absolventi získajú osvedčenie s celoštátnou platnosťou.
 Ceny uvádzame s 20 % DPH.

Online prihláška

Pri vypĺňaní prihlášky prosím používajte diakritiku, ďakujeme.

Vaše dáta- osobné údaje budú spracované Agroinštitútom Nitra, štátny podnik za účelom vedenia dokumentácie, zverejňovania informácií o vzdelávacích aktivitách, vydania osvedčenia a potvrdenia v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(napr. vedúci pracovník, konateľ...)
 prevodom na účet
 v hotovosti pri prezencii
Potvrdzujeme, že sme uhradili účastnícky poplatok

Upozornenie:
Objednávka bude platná až po následnom potvrdení organizátorom.


* povinné polia