kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Kalendár školení

Nové zmeny v zákone o odpadoch

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
 seminár
Forma: denná
Cieľ:

Poskytnúť účastníkom seminára ucelené informácie o povinnostiach vyplývajúcich zo zákona č. 79/2015 Z. z. účinných od 1. 1. 2017 a od 1.5.2017 a usmernení vydaných MŽP SR.

Určené:

Riadiaci zamestnanci a zamestnanci podnikov poverení riadením oblasti odpadového hospodárstva, výrobcovia vyhradených výrobkov, ostatní záujemcovia

Rozsah: 7 hodín
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
Termín/y: 20. 6. 2017
Odborný garant: Ing. Zuzana Balková
Program:
  • Aktuálne zmeny zákona v kontexte zákona
  • Základné pojmy v kontexte vydaných usmernení
  • Evidencie, ohlásenia, súvislosti
  • Riešenie konkrétnych otázok z praxe, diskusia
Účastnícky poplatok: 108 € pri úhrade prevodom z účtu, pri úhrade v hotovosti pri registrácii 110 €
Organizačný garant: Ing. Andrea Lehotayová, PhD.
Tel.: 037/7910 280
E-mail: andrea.lehotayova@agroinstitut.sk
Poznámka: Dňa 23.3.2017 bola schválená novela zákona o odpadoch účinná od 1.mája 2017. Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je aktuálne od 25.05. 2017 v medzirezortnom pripomienkovom konaní.
Pozvánka:
 Ceny uvádzame s 20 % DPH.