kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Kalendár školení

Aktuálny stav administrovania podpôr, podmienky poskytovania priamych podpôr a ich kontrola pre rok 2017 a 2018

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik
 seminár
Forma: denná
Cieľ:

Poskytnúť účastníkom aktuálne informácie z oblasti administrovania podpôr, poskytovania priamych podpôr a výkonu kontrol.

Určené:

fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe a ostatná verejnosť, ktorá má záujem o získanie poznatkov z danej problematiky.

Rozsah: 5 hodín
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, Nitra
Termín/y: 3. 5. 2018
Odborný garant: Pôdohospodárska platobná agentúra
Program:

Odborný program:

08.30 - 9.45 hod.

Aktuálne podporné schémy poskytované Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.  

Ing. Juraj KOŽUCH, PhD. , generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry

10.00 – 11.30 hod.  

Priame podpory - skúsenosti z kampane 2017 a príprava kampane 2018 s obsahom: skúsenosti z kampane 2017, chybovosť žiadostí, úprava legislatívy pre kampaň 2018, príprava kampane 2018 a konanie o priamych podporách.

Ing. Mária ZEMANÍKOVÁ, riaditeľka sekcie priamych podpôr PPA

11.30 – 13.00 hod.

Výkon kontrol na mieste: aktivity sekcie kontroly, spolupráca s externými inštitúciami, procesy výkonu KNM, typy kontrol, vysoké počty kontrol, frekvencia, DPZ, najčastejšie nedostatky.

Ing.  Jaroslav REMŽA, PhD., riaditeľ sekcie kontroly PPA

13.00 hod. - OBED

Účastnícky poplatok: 36 / 38 (úhrada v hotovosti) €
Organizačný garant: Ing. Zuzana Repiská, Ing. Monika Rizeková
Tel.: 037 7910 231, 7910 296
Mob.: 0902 920 860
Fax: 037 7910 159
E-mail: zuzana.repiska@agroinstitut.sk, monika.rizekova@agroinstitut.sk
Poznámka: 1. Registrácia účastníkov: v deň konania informačného semináru v čase 8.00 - 8.30 hod., začiatok odborného programu od 8.30 hod.
2. Prihlásiť sa môžete elektronicky najneskôr jeden deň pre začiatkom semináru prostredníctvom našej www stránky www.agroinstitut.sk. V časti Akruálne termíny pre kurzy a semináre si vyhľadáte seminár, otvoríte si ho kliknutím na názov, zobrazí sa Vám základná informácia o seminári a v spodnej časti je online prihláška, ktorú vyplníte a odošlete. Následne Vám príde potvrdzujúci e-mail. Prihlásiť sa môžete aj prostredníctvom nasledujúceho linku: http://www.agroinstitut.sk/kalendar-skoleni-detail/?id=743
3. Počet účastníkov je limitovaný veľkosťou prednáškovej sály.
4. Účastnícky poplatok pri úhrade bankovým prevodom: 36 € vrátane DPH (v cene: školné, obed a občerstvenie). Pri úhrade v hotovosti pri prezentácii je účastnícky poplatok 38 €.
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica, č. ú.: IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247, SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
konštantný symbol: 0308
variabilný symbol: 120006
špecifický symbol (uviesť Vaše IČO):
Pozvánka:
 Ceny uvádzame s 20 % DPH.