kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Kalendár školení

Podmienky poskytovania priamych podpôr a ich kontrola pre rok 2017

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik
 seminár
Forma: denná
Cieľ:

poskytnúť účastníkom aktuálne informácie z oblasti hospodárenia a čerpania podpôr a výkonu kontrol

Určené:

fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýroba a ostatná verejnosť, ktorá má záujem o získanie poznatkov z danej problematiky

Rozsah: 5 hodín
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, Nitra
Termín/y: 5. 5. 2017
Odborný garant: Pôdohospodárska platobná agentúra
Program:

Odborný program:

09.00 – 10.30

- Podporné schémy na poľnohospodárskej pôde pre rok 2017 (Aktuálne priame podpory. Administrácia čerpania priamych podpôr. Uplatňovanie administratívnych sankcii.) Lektor: Ing. Juraj KOŽUCH, PhD. - generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry

10.30 – 12.00 - Zmeny v oblasti priamych podpôr od roku 2017 Lektor: Ing. Mária ZEMANÍKOVÁ – dočasne preložená do funkcie riaditeľa sekcie priamych podpôr Pôdohospodárskej platobnej agentúry

12.00 – 12.30 - OBED

12.30 – 14.00 - Výkon kontrol na mieste a stratégia pre rok 2017 Lektor: Ing. Jaroslav REMŽA, PhD. - riaditeľ sekcie kontroly Pôdohospodárskej platobnej agentúry

Organizačný garant: Ing. Zuzana Repiská
Tel.: 037 7910 231
Mob.: 0902 920 860
Fax: 037 7910 159
E-mail: zuzana.repiska@agroinstitut.sk
Poznámka: Seminár je bezplatný !!!!
Pozvánka: