kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Kalendár školení

Elektronické schránky povinné od 1.7.2017 – E-government v praxi so zameraním na poľnohospodárske subjekty

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
 seminár
Forma: denná
Cieľ:

Poskytnúť účastníkom výklad zákona č. 305/2013 Z.z. o eGovernmente a jeho aplikovaní v praxi pre právnické osoby

Určené:

Seminár bude zameraný na právnické osoby v oblasti poľnohospodárstva a ich splnenia povinností voči orgánom verejnej moci

Rozsah: 4
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
Termín/y: 15. 6. 2017
Odborný garant: Mgr. Rastislav Pavlík – odborný konzultant Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES)
Ing. Jozef Brngál – odborný konzultant pre oblasť eGovernmentu
Program:

Od 1. júla 2017 majú právnické osoby povinnosť používať aktívne elektronické schránky na komunikáciu s orgánmi verejnej moci (OVM). Seminár bude zameraný na právnické osoby v oblasti poľnohospodárstva a ich splnenia povinností voči orgánom verejnej moci. Povinnosť používania elektronických schránok od 1.7.2017 ponúka mnoho otázok:

  • Viete, že už 1.7. môžete dostať exekučné rozhodnutie len do elektronickej schránky?
  • Viete, že orgány verejnej moci (OVM) Vám môžu zaslať rozhodnutia, s ktorými môžu byť spojené plynúce lehoty?
  • Viete, že orgánu verejnej moci musíte odpovedať elektronicky v elektronických schránkach?
  • Viete, že OVM Vám zašlú rozhodnutie, ktoré budú mať pre Vás právne dôsledky, ako keby ste ich dostali písomnou formou?
  • Viete, že do elektronickej schránky môžete dostať platobný predpis, na základe ktorého musíte uskutočniť úhrady voči OVM?

Seminár bude postavený ako interaktívne stretnutie postavené na výklade zákona č. 305/2013 Z.z. o eGovernmente, jeho aplikovaní v praxi pre právnické osoby.

Semináre bude pozostávať z dvoch častí:

Teoretická časť:

• Zákon 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente) prináša významné zmeny v elektronizácií.

• Zákon 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách)

• Súčasťou školenia bude vysvetlenie jednotlivých pojmov. Toto vysvetlenie bude priebežné, vždy keď budeme s pojmom pracovať. V tejto súvislosti budeme hovoriť o povinnostiach, ktoré definuje zákon o eGovernmente prípadne iná špecializovaná legislatíva. Povinnosti sa vzťahujú najmä na úradnú komunikáciu. Základný nástroj je dispozícií v podobe Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS).

• Dopad ďalších právnych predpisov, ako napríklad zákon o ohrane osobných údajov, zákon o rozpočtových pravidlách, ďalšie špecializované právne predpisy ako zákon o sociálnych službách, zákon o výchove a vzdelávaní, zákon z oblasti životného prostredia a ďalšie. Zákon o eGovernmente nemení proces spracovania jednotlivých kompetencií definovaných špecializovanou legislatívou. Elektronický spôsob bude potrebné vziať do úvahy a implementovať ho do interných postupov. Jednou z najkomplexnejších tém je evidencia - registratúra elektronickej komunikácie. Preto je dôležité správne zvládnuť proces práce s elektronickou registratúrou.

• Vysvetlíme si splnenie legislatívnych a prevádzkových povinností voči orgánom verejnej moci (podklady k dotáciám, posielanie výkazov, hlásení, prehľadov, správ a pod.)

• Preberieme si základnú konštrukciu elektronizácie ako je vytvorenie podanie, jeho zaregistrovanie, vytvorenie spisu, práca s elektronickým podaním, spracovanie podania, príprava odpovede, jej odoslanie a doručenie.

• Možné riziká je potrebné zhodnotiť najme v úvode začatia práce s elektronickými komunikačným systémami. Je dôležité uvedomiť si a vhodne aplikovať bezpečnostné štandardy pre informačné systémy, ale aj dodržiavať štandardy informačných systémov.

• Elektronizácia prináša viaceré výhody nie len pre občana, ale aj na strane podnikateľa. Výhody spočívajú najmä vo vymožiteľnosti doručenia, úspore času a peňazí.

• Elektronické certifikáty pre právnické osoby musia byť iné ako tie, ktoré sú na súkromnom občianskom preukaze. Dokumenty v elektronickom svete musia byť verifikované vhodnými elektronickými certifikátmi vydanými pre konkrétnu inštitúciu. Medzi elektronickými certifikátmi má dôležité postavenie aj elektronický občiansky preukaz. Jeho použitie je potrebné pre prvé pripojenie do elektronickej schránky a ďalšie aktivity vo či Ústrednému portálu verejnej správy.

Praktická časť:

Praktická časť úzko súvisí s teoretickou časťou. Body teoretickej časti budeme prechádzať v praktických ukážkach. Pri praktickej ukážke budeme narábať s elektronickým občianskym preukazom. Táto časť bude zameraná najmä na:

• Praktické predvedenie inštalácie potrebného SW pre aplikáciu elektronického občianskeho preukazu.

• Podanie a podpisovanie úradných dokumentov certifikátom. Rozdiel medzi certifikátom fyzickej osoby a certifikátom pre podnikateľov.

• Ukážka práce s ÚPVS www.slovensko.sk (autentifikácia užívateľa, práca s elektronickou schránkou, notifikácia správ, poverenie ďalšej osoby, správa priečinkov, podpísanie a odoslanie správy a ďalšie)

• Vytvorenie elektronického podania prostredníctvom ÚPVS a špecializovaných systémov orgánov verejnej moci. Ukážka spracovania podania v elektronickej podobe a príprava odpovede na podanie.

• Ukážka použitia štruktúrovaných formulárov a ich porovnanie so všeobecných podaním, ktoré nie je štruktúrovaným podaním

Po skončení seminára lektori ponúkajú aj mailové a telefonické konzultácie pre účastníkov seminára.

Účastnícky poplatok: 50,00 € pri platbe na účet, pri platbe v hotovosti 52 €
Organizačný garant: Ing. Monika Rízeková
Tel.: 037/7910 296
Mob.: 0905835208
Fax: 037/7910159
E-mail: monika.rizekova@agroinstitut.sk
Poznámka: Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. ú.: IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247, SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 111 014
špecifický symbol (uviesť Vaše IČO):
Pozvánka:
 Ceny uvádzame s 20 % DPH.