kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Kalendár školení

Aktualizačná odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obce

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra š.p.
 odborná príprava
Forma: internátna
Cieľ:

Agroinštitút Nitra, štátny podnik organizuje na základe oprávnenia MV SR-prezídia HaZZ č.20/2016 aktualizačnú odbornú prípravu preventivárov požiarnej ochrany obce, ktorej absolvovanie je povinné k získaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti preventivára požiarnej ochrany obce.

Určené:

Funkciu preventivára požiarnej ochrany obce môžu vykonávať len osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 11 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
V zmysle Zákona 314/2001 Z.z.§77 b, ods.3 Fyzická osoba, ktorá získala do 31. augusta 2011 odbornú spôsobilosť preventivára požiarnej ochrany obce, je povinná absolvovať odbornú prípravu do 31. augusta 2017

Rozsah: 20 hodín v zmysle vyhl.č.121/2002 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, Akademická 4
Termín/y: 13. 6. 2017 - 15. 6. 2017

Termíny sústredení:
13 - 15.6.2017

Odborný garant: Ing.Rastislav Polák
Účastnícky poplatok: 132 €
Organizačný garant: Ing.Rastislav Polák
Tel.: 037/7910 219
Mob.: 0905 262 103
Fax: 037/7910 159
E-mail: rastislav.polak@agroinstitut.sk
Poznámka: Možnosť stravovania
Možnosť rezervácie ubytovania na tel. čísle: 037/653361, 037/7910111.
Pozvánka:
 Ceny uvádzame s 20 % DPH.