kalendár školení

kalendár podujatí

Aktualizačná odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obce

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra š.p.
 odborná príprava
Forma: internátna
Cieľ:

Agroinštitút Nitra, štátny podnik organizuje na základe oprávnenia MV SR-prezídia HaZZ č.20/2016 aktualizačnú odbornú prípravu preventivárov požiarnej ochrany obce, ktorej absolvovanie je povinné k získaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti preventivára požiarnej ochrany obce.

Určené:

Funkciu preventivára požiarnej ochrany obce môžu vykonávať len osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 11 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
V zmysle Zákona 314/2001 Z.z.§77 b, ods.3 Fyzická osoba, ktorá získala do 31. augusta 2011 odbornú spôsobilosť preventivára požiarnej ochrany obce, je povinná absolvovať odbornú prípravu do 31. augusta 2017

Rozsah: 20 hodín v zmysle vyhl.č.121/2002 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, Akademická 4
Termín/y: 13. 6. 2017 - 15. 6. 2017

Termíny sústredení:
13 - 15.6.2017

Odborný garant: Ing.Rastislav Polák
Účastnícky poplatok: 132 €
Organizačný garant: Ing.Rastislav Polák
Tel.: 037/7910 219
Mob.: 0905 262 103
Fax: 037/7910 159
E-mail: rastislav.polak@agroinstitut.sk
Poznámka: Možnosť stravovania
Možnosť rezervácie ubytovania na tel. čísle: 037/653361, 037/7910111.
Záväzná prihláška:
 Ceny uvádzame s 20 % DPH.

Online prihláška

Vaše dáta- osobné údaje budú spracované Agroinštitútom Nitra, štátny podnik za účelom vedenia dokumentácie, zverejňovania informácií o vzdelávacích aktivitách, vydania osvedčenia a potvrdenia v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(napr. Vedúci pracovník, Aplikátor...)
 prevodom na účet
 v hotovosti pri prezencii
Potvrdzujeme, že sme uhradili účastnícky poplatok

Upozornenie:
Objednávka bude platná až po následnom potvrdení organizátorom.


* povinné polia