kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Kalendár školení

Aktuálne rastlinolekárske riziká

Usporiadateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 seminár
Forma: denná
Cieľ:

Rastliny sú základom poľnohospodárskej a lesníckej výroby a sú neoddeliteľnou súčasťou životného prostredia, ktoré je potrebné chrániť.
Ochorenia a škodcovia rastlín môžu negatívne vplývať na produkciu poľnohospodárskych plodín, ovocia, viniča, ale aj na lesnícky sektor a negatívne ovplyvňovať ich produkčnú schopnosť. Poškodenia životného prostredia ovplyvňujú, okrem iného, aj kvalitu života obyvateľov.
V ostatnom čase sa v rámci Európskej únie vyskytli niektoré karanténne ochorenia rastlín, ktorých výskyt na území členských štátov môže mať okrem dopadov na produkciu poľnohospodárskych druhov rastlín, lesných kultúr aj dopad na produkciu okrasných druhov rastlín. Potvrdenie výskytu týchto ochorení by spôsobilo nemalé finančné a sociálne straty vo všetkých oblastiach rastlinnej produkcie.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v záujme zabezpečenia objektívnej informovanosti verejnosti organizuje tri regionálne semináre, cieľom ktorých je poskytnúť odbornej aj laickej verejnosti komplexné odborné informácie o aktuálnych rizikách v oblasti zdravia rastlín. Semináre budú špeciálne zamerané najmä na riziká a dopady možného zavlečenia a rozšírenia baktérie Xylella fastidiosa v podmienkach Slovenskej republiky, ale budú spomenuté aj iné ochorenia a škodlivé organizmy, ktoré sa v našich podmienkach môžu vyskytnúť.

Určené:

odbornú aj laickú verejnosť so záujmom o predmetnú problematiku

Rozsah: 8
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
Termín/y: 23. 5. 2017
Odborný garant: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Program:

BLOK 1:  8.30. – 11.00 hod

  • Fytosanitárny systém Slovenskej republiky a EÚ, princípy karantény rastlín - Ing. Katarína Beňovská - MPRV SR
  • Medzinárodný obchod s rastlinami a s ním súvisiace riziká zavlečenia škodlivých organizmov - Ing. Marta Magdolenová, Ing. Stanislav Barok, Ing. Kristína Darnadyová – ÚKSÚP
  • Rastlinolekárska legislatíva SR / EÚ, rastlinolekárske opatrenia - Ing. Marta Magdolenová - ÚKSÚP

BLOK 2: 11.00 – 12.00 hod

  • Xylella fastidiosa – najvýznamnejší zavlečený škodlivý organizmus EÚ - RNDr. Richard Malík,PhD., Ing. Michaela Hudecová, - ÚKSÚP

BLOK 3: 13.00 – 15.00 hod

  • Pokračovanie Bloku 2
  • Praktické skúsenosti zo zahraničia - vykonávanie rastlinolekárskych opatrení pre Xylella fastidiosa - Ing. Július Štrba - ÚKSÚP

BLOK 4: 15.00 – 16.00 hod

  • Diskusia
Účastnícky poplatok: bezplatne €
Organizačný garant: Ing. Katarína Beňovská, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
E-mail: katarina.benovska@land.gov.sk
Poznámka: sa budú konať v Nitre (23. 5. 2017), v Košiciach (24. 5. 2017) a vo Zvolene (25. 5. 2017). Semináre sú bez účastníckeho poplatku, je však potrebné zaslať prihlášku / zaregistrovať sa do 15. 5. 2017 zaslaním e-mailu na adresu katarina.benovska@land.gov.sk
Pozvánka:
 Ceny uvádzame s 20 % DPH.