kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Kalendár školení

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ – CERTIFIKÁCIA BUDOV –ENERGETICKÉ AUDITY

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra š.p.
 seminár
Forma: denná
Cieľ:

poskytnúť informácie o energetickej efektívnosti podnikov, o povinnostiach subjektov vo vzťahu k energetickým auditom a certifikácii budov a priemyselných prevádzok

Určené:

pracovníci správy budov, energetici, manažéri zodpovední za energetiku a ekonomiku, a odborná verejnosť

Rozsah: 1.deň
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, Akademická 4
Termín/y: 25. 10. 2017
Odborný garant: Ing. Milan Jarás, PhD.- energetický audítor, Energia - Jarás, s.r.o. Bratislava
Program:

9.00 – 16.00  hod.

1. Energetická efektívnosť a jej význam

podpora EE a legislatíva na úrovni EÚ a SR 
smernice, vyhlášky a zákony o energetickej hospodárnosti budov
nová legislatíva pre energetickú efektívnosť
nový platný zákon a vyhlášky o ENEF

2. Energetické audity podnikov

Zákon o efektívnosti pri používaní energie č. 321/2014 Z.z.
postup a obsah EA podľa vyhlášky č.179/2015 Z.z

identifikácia predmetu EA
zistenie a vyhodnotenie súčasného stavu
návrh opatrení
ekonomické a enviromentálne hodnotenie opatrení
odporúčanie optimálneho variantu
spracovanie súboru údajov na monitorovanie efektívnosti pri používaní energie

porovnanie EA a ECB
pripravovaná legislatíva pre budovy
diskusia ku ECB a EA budov

3. Technologické riešenia pre energetickú hospodárnosť budov a podnikov

                                                                              

4. Energetická hospodárnosť budov  -  ECB Energetická certifikácia budov

čo je energetický certifikát, jeho zmysel a význam 
legislatíva vzťahujúca sa na energetický certifikát budovy
Zákon 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov
kategórie budov
povinnosti vlastníka budovy v oblasti EC
podnikanie v oblasti EC
obsah EC
podklady na spracovanie EC
postup spracovania EC

fotodokumentácia
kontrola projektovej dokumentácie
výpočet certifikátu
hodnotenie a vyhodnotenie certifikátu

 

pokuty a právne delikty, štátny dozor
termovízia
skúsenosti s ECB

 

5. Energetické audity investičných projektov a prevádzok v priemysle i energetike so zameraním sa na OZE

identifikácia predmetu Energetického Auditu a opis lokality
zistenie a vyhodnotenie súčasného stavu predmetu
podmienky nakupovanej energie
hlavné technologické zariadenie
rozvody energie
základná ročná bilancia spotreby a výroby energie
spotreba energie v hlavnom technologickom zariadení
návrh investičných variantov projektu
optimálny resp. pesimistický investičný variant opatrení
záverečné hodnotenie a odporúčania
príklady hodnotiacich projektov

 

6. Diskusia, záver

 

12.00 – 13.00  hod. – obed v reštaurácii v budove 

Účastnícky poplatok: 108,- € vrátane DPH pri platbe bankovým prevodom; 110,- € vrátane DPH pri platbe v hotovosti €
Organizačný garant: Ing. Rastislav Polák
Tel.: 037/7910219
Mob.: 0905262103
Fax: 037/7910 159
E-mail: rastislav.polak@agroinstitut.sk
Pozvánka:
 Ceny uvádzame s 20 % DPH.