Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI V NOVELE ZÁKONA Č. 355/2007 Z. Z. - POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA, PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik
 seminár
Forma: denná
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Nitra
Termín/y: 15. 11. 2017
Odborný garant: MUDr.Ľudmila Ondrejková,MPH-Odbor preventívneho pracovného lekárstva, Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
Program:

Odborný program: 9.00 – 14.00  hod (obed 11.30-12.00)        

 Novela zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (zmeny účinné od 1.12.2017)

povinnosti zamestnávateľa v ochrane zdravia pri práci – spolupráca s pracovnou zdravotnou službou (PZS)
PZS – spôsob zabezpečenia zamestnávateľom, poskytovatelia PZS a ich povinnosti, náplň činnosti PZS podľa kategórií prác
dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2 – odborne spôsobilé osoby na výkon tejto činnosti
posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu - zmena záverov lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu

Kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík

informácia o pripravovanej novele vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z. z.

Rizikové práce a choroby z povolania v SR

Účastnícky poplatok: 57,-€ pri platbe bankovým prevodom vopred, 59,-€ pri platbe v hotovosti  €
Organizačný garant: Ing. Rastislav Polák
Tel.: 037/7910219
Mob.: 0905 262 103
Fax: 037/7910159
E-mail: rastislav.polak@agroinstitut.sk
Pozvánka:
  Ceny uvádzame s 20 % DPH.