kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI V NOVELE ZÁKONA Č. 355/2007 Z. Z. - POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA, PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik
 seminár
Forma: denná
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Nitra
Termín/y: 15. 11. 2017
Odborný garant: MUDr.Ľudmila Ondrejková,MPH-Odbor preventívneho pracovného lekárstva, Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
Program:

Odborný program: 9.00 – 14.00  hod (obed 11.30-12.00)        

 Novela zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (zmeny účinné od 1.12.2017)

povinnosti zamestnávateľa v ochrane zdravia pri práci – spolupráca s pracovnou zdravotnou službou (PZS)
PZS – spôsob zabezpečenia zamestnávateľom, poskytovatelia PZS a ich povinnosti, náplň činnosti PZS podľa kategórií prác
dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2 – odborne spôsobilé osoby na výkon tejto činnosti
posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu - zmena záverov lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu

Kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík

informácia o pripravovanej novele vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z. z.

Rizikové práce a choroby z povolania v SR

Účastnícky poplatok: 57,-€ pri platbe bankovým prevodom vopred, 59,-€ pri platbe v hotovosti  €
Organizačný garant: Ing. Rastislav Polák
Tel.: 037/7910219
Mob.: 0905 262 103
Fax: 037/7910159
E-mail: rastislav.polak@agroinstitut.sk
Záväzná prihláška:
 Ceny uvádzame s 20 % DPH.

Online prihláška

Pri vypĺňaní prihlášky prosím používajte diakritiku, ďakujeme.

Vaše dáta- osobné údaje budú spracované Agroinštitútom Nitra, štátny podnik za účelom vedenia dokumentácie, zverejňovania informácií o vzdelávacích aktivitách, vydania osvedčenia a potvrdenia v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(napr. Vedúci pracovník, Aplikátor...)
 prevodom na účet
 v hotovosti pri prezencii
Potvrdzujeme, že sme uhradili účastnícky poplatok

Upozornenie:
Objednávka bude platná až po následnom potvrdení organizátorom.


* povinné polia