Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Nedostatky a chyby pri administrovaní žiadosti o platbu na neprojektové opatrenia PRV 2014 - 2020

 seminár
Forma: denná
Cieľ:

poskytnúť informácie k najčastejšie sa vyskytujúcich nedostatkom a chybám v žiadostiach na neprojektové opatrenia Programu rozvoja vidieka 2014 -2020.

Určené:

fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe a ostatná verejnosť, ktorá má záujem o získanie poznatkov z danej problematiky.

Rozsah: 5
Miesto konania: v budove Agroinštitútu, Akademická č. 4, Nitra
Termín/y: 13. 12. 2016
Odborný garant: Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Program:

09.00 – 10.30  hod.

-          Zákon č. 280/2017 o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka účinný  od 1.1.2018

-          MPRV SR ako odvolací orgán vo veciach, v ktorých rozhodla v prvom stupni pôdohospodárska platobná agentúra

-          ustanovenia vzťahujúce sa na konanie o poskytnutí podpory na skutočne využívanú poľnohospodársku pôdu

Lektor: Mgr. František CÍRIA - riaditeľ Odboru priamych platieb a správnych činností, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

 

10.30 – 10.45  prestávka

 

10.45 – 12.15 hod.

-          Administrácia žiadostí o poskytnutie priamych podpôr a vysoká miera chybovosti

(administratívne postupy overovania podmienok na platbu, riešenie nezrovnalostí, uplatňovanie administratívnych sankcií a znížení, vysoká miera chybovosti, akčné plány a nápravné opatrenia na zníženie chybovosti)

Lektor: Ing. Mária Zemaníková, riaditeľka sekcie priamych podpôr PPA

 

12.15 – 12.45 - OBED

 

12.45 – 14.15 hod.

-          Výkon kontrol na mieste

(zameranie kontrol na mieste, riziková analýza a výber žiadateľov ku kontrole, výsledky kontrol na mieste, najčastejšie nedostatky u žiadateľov, spolupráca s externými inštitúciami, externé audity, stratégia pre ďalšiu kampaň)

Lektor: Ing. Jaroslav Remža, PhD., riaditeľ sekcie kontroly PPA

 

14.15 – 14.45  Diskusia a záver

 

Počas  seminára budú k dispozícii pracovníci NPPC – VÚPOP, ktorí budú odpovedať na otázky a problémy  smerujúce  k činnosti VÚPOP.

Ing. Michal Sviček, CSc., vedúci odboru diaľkového prieskumu Zeme a geoinformatiky Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy

Ing. Pavol Bezák,  vedúci odboru Pôdnej služby Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy   

Účastnícky poplatok: 50  €
Organizačný garant: Ing. Zuzana Repiská
Tel.: +421 37 7910 231
Mob.: +421 902 920 860
Fax: +421 37 7910 159
E-mail: zuzana.repiska@agroinstitut.sk
Poznámka: Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247, SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 120 006
špecifický symbol (uviesť Vaše IČO):
Pozvánka:
  Ceny uvádzame s 20 % DPH.