Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Aktuálne zmeny v oblasti nájmu poľnohospodárskych pozemkov

 seminár
Forma: denná
Cieľ:

informovať účastníkov o prijatých legislatívnych zmenách v oblasti nájmu poľnohospodárskych pozemkov , ktoré budú účinné od 1. mája 2018.

Určené:

fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe, obce, okresné úrady, VÚC a ostatná verejnosť, ktorá má záujem o získanie poznatkov z oblasti pozemkového práva.

Rozsah: 5
Miesto konania: v budove Agroinštitútu, Akademická č. 4, Nitra
Termín/y: 12. 12. 2017
Odborný garant: MPRV SR
Program:

09.00 – 11.00      hod.

  

-          Východiská k novele zákona o č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Vymedzenie, čo sa považuje za poľnohospodársky pozemok.  Ako sa bude určovať obvyklá výška nájomného. Zmeny v užívaní pozemku bez nájomnej zmluvy. Zmeny pri predaji podniku. Maximálny čas nájmu. Prednostné právo nájmu, podnájomné vzťahy. Evidencia.

 

Lektor:     JUDr.  Lenka Hrnčiarová, Sekcia legislatívy, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

11.00 – 13.00 hod.

 

-           Aktuálny stav a zmeny  zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov z pohľadu Slovenského pozemkové fondu

-          Právne normy upravujúce nájom (podnájom) pozemkov, so zameraním sa na problémy, vyskytujúce sa pri uzatváraní nájomných (podnájomných) zmlúv, ak  predmetom nájmu sú  poľnohospodárske pozemky.

 

Lektor:  zamestnanec Slovenského pozemkového fondu

 

Účastnícky poplatok: 50  €
Organizačný garant: Ing. Zuzana Repiská
Tel.: +421 37 7910 231
Mob.: +421 902 920 860
Fax: +421 37 7910 159
E-mail: zuzana.repiska@agroinstitut.sk
Poznámka: Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247, SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 120 007
špecifický symbol (uviesť Vaše IČO):
Pozvánka:
  Ceny uvádzame s 20 % DPH.