kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Kalendár školení

IDENTIFIKÁCIA A REGISTRÁCIA ZVIERAT, DOBRÉ ŽIVOTNÉ PODMIENKY ZVIERAT

 seminár
Forma: denná
Cieľ:

Oboznámiť účastníkov s aktuálnym znením legislatívnych predpisov týkajúcich sa identifikácie a registrácie zvierat, poskytnúť účastníkom informácie o postupoch uplatnenia neprojektového Opatrenia 14 Dobré životné podmienky zvierat Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Určené:

Mladí farmári, fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe uchádzajúce sa a prijímajúce podporu z Opatrenia 14 Dobré životné podmienky zvierat PRV SR 2014 – 2020, záujemcovia o uvedenú problematiku

Rozsah: 8 h
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
Termín/y: 1. 3. 2018 - 30. 4. 2018

Termíny sústredení:
Presný termín bude stanovený podľa záujmu účastníkov.

Odborný garant: prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
Program:
  • Vybrané ustanovenia Zákona č. 39/2007 Z. z., o veterinárnej starostlivosti, v znení neskorších predpisov.
  • Vyhláška MPRV SR č. 48/2015 Z. z. o identifikácii a registrácii ošípaných.
  • Vyhláška MPRV SR č. 49/2015 Z. z. o identifikácii a registrácii oviec a kôz.
  • Vyhláška MPRV SR č. 50/2015 Z. z. o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka.
  • Dôležité časti krížového plnenia
  • Opatrenie 14 Dobré životné podmienky zvierat
  • Požiadavky na welfare, princípy nastavenia výberových kritérií
  • Centrálna evidencia hospodárskych zvierat
  • Problémy s Prístupom farmára
  • Implementácia legislatívnych predpisov v praxi
Účastnícky poplatok: 75 € pri úhrade prevodom z účtu, pri úhrade v hotovosti pri registrácii 77 €
Organizačný garant: Ing. Andrea Lehotayová, PhD.
Tel.: 037/7910 280
E-mail: andrea.lehotayova@agroinstitut.sk
Poznámka: Identifikácia a registrácia hospodárskych zvierat a činnosti spojené s Centrálnou evidenciou hospodárskych zvierat sú mimoriadne dôležité pre správne fungovanie všetkých poľnohospodárov zaoberajúcich sa živočíšnou výrobou. Je to nástroj pre splnenie legislatívnych požiadaviek, získanie mnohých platieb, či zabezpečenia ochrany zdravia ľudí a zvierat.

V prípade záujmu vyplňte záväznú prihlášku online, o presnom termíne Vás budeme informovať na email.

Bankové spojenie:
Štátna pokladnica, č. ú.:
IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247, SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX,
konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 113 001
špecifický symbol (uviesť Vaše IČO).
 Ceny uvádzame s 20 % DPH.

Online prihláška

Pri vypĺňaní prihlášky prosím používajte diakritiku, ďakujeme.

Vaše dáta- osobné údaje budú spracované Agroinštitútom Nitra, štátny podnik za účelom vedenia dokumentácie, zverejňovania informácií o vzdelávacích aktivitách, vydania osvedčenia a potvrdenia v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(napr. vedúci pracovník, konateľ...)
 prevodom na účet
 v hotovosti pri prezencii
Potvrdzujeme, že sme uhradili účastnícky poplatok

Upozornenie:
Objednávka bude platná až po následnom potvrdení organizátorom.


* povinné polia