Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Nový zákon o ochrane osobných údajov a európske nariadenie GDPR od 25. mája 2018

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
 seminár
Forma: denná
Cieľ:

Od 25. mája 2018 je účinný nový zákon o ochrane osobných údajov. Pozor, tento zákon neustanovuje prechodné doby na jeho aplikáciu. Od 25. mája 2018 prevádzkovatelia budú musieť mať vypracovanú novú dokumentáciu a plniť povinnosti podľa nového zákona o ochrane osobných údajov.

Každý prevádzkovateľ (fyzická osoba podnikateľ, právnická osoba) si musí v súvislosti s týmto novým zákonom odpovedať na niekoľko otázok:
- akú dokumentáciu vypracovať ?
- mať zodpovednú osobu ?
- koho poučiť o spracúvaní osobných údajov ?
- ako upraviť vzťah so sprostredkovateľmi ?
- aké sú práva dotknutých osôb ?
- ako informovať jednotlivcov o spracúvaní ich osobných údajov?
- atď.

Na našom seminári vám vysvetlíme ako je potrebné postupovať, aby ste všetko stihli do 25.mája 2018. Seminár je vedený interaktívnou formou, takže môžete klásť svoje otázky lektorke aj počas výkladu a samozrejme na záver Vás čaká otvorená diskusia.
• účastníkom vysvetlíme, ako je potrebné postupovať pri prechode na novú právnu úpravu,
• zároveň sa účastníci oboznámia s novou právnou úpravou,
• tiež účastníkom poskytneme vzorovú dokumentáciu a potrebný výklad k nej.

Určené:

• fyzické osoby podnikatelia ako aj právnické osoby, samosprávy, univerzity, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti....
• z pohľadu profesií najmä: terajšie zodpovedné osoby, štatutárne orgány, vedúci zamestnanci, osoby zastrešujúce IT, administratívni zamestnanci...

Rozsah: 7
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra, registrácia od 8.30 hod.
Termín/y: 20. 3. 2018

Termíny sústredení:
20.3.2018
10.4.2018
15.5.2018

Odborný garant: JUDr. Antónia Ambrózyová, PhD. - pôsobila na viacerých významných pracovných pozíciách, napr. ako právnik špecialista na okresnom úrade, ako vedúca právneho oddelenia pobočky VšZP, ako riaditeľka zdravotníckeho zariadenia v zriaďovacej pôsobnosti samosprávneho kraja, aj ako právnička, následne poverená vedením sekcie na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Momentálne už niekoľko rokov úspešne vedie súkromnú firmu, ktorá sa venuje okrem iného informačnému právu (najmä komplexnej ochrane osobných údajov). Má za sebou bohatú lektorskú činnosť a množstvo skúseností priamo z praxe. Je členkou Asociácie lektorov a kariérnych poradcov. Viac na: www.creativebusiness.sk
Program:

!!!Bonus: vzory dokumentov!!!

1. Čím sa budeme riadiť od 25.mája 2018 pri spracúvaní osobných údajov

 • nariadenie
 • zákon
 • vykonávacie predpisy

 

2. Základné právne definície ako odpovede na otázky:

 • aké osobné údaje chránime?
 • koho údaje chránime?
 • kde sa chránené údaje vyskytujú?
 • čo to znamená spracúvať chránené osobné údaje?
 • kto môže spracúvať osobné údaje?
 • na základe čoho možno spracúvať osobné údaje?

 

3. Potrebná dokumentácia

 • poučenia/ vzor
 • zmluvy so sprostredkovateľmi/ vzor
 • záznamy o spracovateľských operáciách/ vzor
 • posúdenie vplyvu/ usmernenie

 

4. Povinné informovanie jednotlivcov o spracúvaní ich osobných údajov 

 • všeobecne platí
 • informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov/ vzor

 

5. Práva dotknutých osôb

 • aké práva existujú
 • vybavovanie žiadostí a námietok
 • možnosť obmedziť práva dotknutých osôb

 

6. Oznamovacie povinnosti

 • všeobecne platí
 • voči Úradu na ochranu osobných údajov
 • voči jednotlivcom, ktorých údaje sa spracúvajú

 

7. Zodpovedná osoba

 • kto musí mať zodpovednú osobu
 • usmernenie pre zodpovedné osoby

 

8. Cezhraničný prenos

9. Možno získať certifikát o tom, že určitý subjekt dodržiava ochranu osobných údajov?  Ak áno, ochráni certifikát pred kontrolami zo strany Úradu na ochranu osobných údajov?

10. Sankcie/ pokuty

 • všeobecne platí
 • výška
 • akým porušeniam sa vyhnúť (krátky rozbor)

 

11. Diskusia...

Účastnícky poplatok: 73,00 € pri platbe na účet, pri platbe v hotovosti 75,00  €
Organizačný garant: Ing. Monika Rízeková
Tel.: 037 7910 296
E-mail: monika.rizekova@agroinstitut.sk
Poznámka: Účastnícky poplatok: uhraďte bankovým prevodom resp. v hotovosti pri prezentácii.
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. ú.:
IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247, SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 111 012
špecifický symbol (uviesť Vaše IČO):
Pozvánka:
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).