Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

DOKUMENTÁCIA POŽIARNYCH KONŠTRUKCIÍ A POŽIARNYCH ZARIADENÍ KU KOLAUDÁCII STAVIEB Z HĽADISKA DOKLADOVANIA A SPLNENIA POŽIADAVIEK RIEŠENIA PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik
 seminár
Forma: denná
Určené:

pre špecialistov požiarnej ochrany, technikov požiarnej ochrany, právnické osoby, alebo podnikajúce fyzické osoby vykonávajúce stavebné práce súvisiace s protipožiarnou bezpečnosťou stavieb, stavbyvedúcich, stavebný dozor, projektových manažérov a širokú odbornú verejnosť

Miesto konania: Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Nitra
Termín/y: 23. 3. 2018
Odborný garant: Prednášajúci:
Ing. Miroslav Gerši - Krajské riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru

Prizvaní diskutujúci:
Ing. František Gilian - generálny sekretár Asociácie pasívnej požiarnej ochrany SR
Ivan Pauer - prezident Slovenskej asociácie stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb uskutočňujúcich stavby, reprezentant stavebnej komory SR
Ing. Tomáš Funtík, PhD. - viceprezident BIM asociácia Slovensko
Program:

Obsah:

PZákladné požiadavky na stavby

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby ako súčasť projektovej dokumentácie stavby

Všeobecné požiadavky na uskutočňovanie stavieb z pohľadu stavebného zákona

Problematika uvádzania stavebných výrobkov na trh

Požiarne konštrukcie a vlastnosti, ktoré majú spĺňať v zmysle riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb

Preukazovanie požadovaných vlastností požiarnych  konštrukcií vyplývajúcich z riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby

Osvedčenie požiarnej konštrukcie a pozícia zhotoviteľa požiarnej konštrukcie v rámci preukázania jej požadovaných vlastností

Praktické skúsenosti z auditu dokladov osvedčenia požiarnych konštrukcií predkladaných ich zhotoviteľmi

Požiarne zariadenia a preukazovanie ich akcieschopnosti

Navrhované zmeny v oblasti stavebného zákona

Budúcnosť v oblasti zhromažďovania informácii o stavbe z hľadiska jej protipožiarnej bezpečnosti- informačné  modelovanie stavieb a napojenie na projekt riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby

Časový rozvrh:            8:30 do 9:00 h - registrácia účastníkov; 9:00 – 16:00 h – odborný program, obed 12:00-12:30 h

Účastnícky poplatok: 57,- € vrátane DPH pri platbe bankovým prevodom;59 ,- € vrátane DPH pri platbe v hotovosti €
Organizačný garant: Ing. Rastislav Polák
Tel.: 037/7910219
Mob.: 0905 262 103
Fax: 037/7910159
E-mail: rastislav.polak@agroinstitut.sk
Pozvánka:
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).