Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI - KATEGORIZÁCIA PRÁC Z HĽADISKA ZDRAVOTNÉHO RIZIKA - ZMENY ÚČINNÉ OD 1.4.2018 V NOVELE ZÁKONA Č.355/2007 Z. Z. A VYHLÁŠKY MZ SR Č.448/2007 Z. Z.

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik
 seminár
Forma: denná
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Nitra
Termín/y: 15. 5. 2018
Odborný garant: MUDr.Ľudmila Ondrejková,MPH-Odbor preventívneho pracovného lekárstva, Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
Program:

Odborný program: 9.00 – 14.00  hod (obed 11.30-12.00)        

 Povinnosti zamestnávateľov súvisiace s kategorizáciou prác  z hľadiska zdravotného rizika – v zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení zákona  č.289/2017 Z. z. (účinný od 1.12.2017)

posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia, posudok o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika
evidencia zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do kategórie 2, 3 alebo 4 pri expozícii faktorom práce a pracovného prostredia a jej náležitosti
oznamovanie údajov týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2 príslušnému orgánu verejného zdravotníctva
predkladanie návrhov na zaradenie prác do kategórie 3 alebo 4

Všeobecné kritéria na zaraďovanie prác do kategórii z hľadiska zdravotného rizika- v zákone  č.355/2007  Z .z. v znení zákona č. 87/2018 Z .z. (účinný od 1.4.2018)
Kritéria na zaraďovanie prác do kategórií z hľadiska zdravotného rizika pri expozícii jednotlivým faktorom práce a pracovného prostredia- vo vyhláške  MZ SR č.91/2018 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MZ SR č.448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácií prác z hľadiska zdravotných rizík (účinná od 1.4.2018)

Kritéria na zaraďovanie  prác do kategórií 1, 2, 3, a  4 z hľadiska zdravotného rizika pri expozícii hluku, vibráciám, chemickým faktorom, karcinogénnym a mutagénnym faktorom, biologickým faktorom, atď.
Náležitosti návrhu na zaradenie prác do kategórie 3 alebo 4

Trend rizikových prác v SR

Najčastejšie sa vyskytujúce rizikové faktory v pracovnom prostredí

Účastnícky poplatok: 57,-€ pri platbe bankovým prevodom vopred, 59,-€ pri platbe v hotovosti  €
Organizačný garant: Ing. Rastislav Polák
Tel.: 037/7910219
Mob.: 0905 262 103
Fax: 037/7910159
E-mail: rastislav.polak@agroinstitut.sk
Pozvánka:
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).