kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Kalendár školení

ŠKOLENIE VODOHOSPODÁROV

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra š.p.
 školenie
Forma: denná
Cieľ:

oboznámiť účastníkov s aktuálnou právnou úpravou vodného hospodárstva a povinnosťami vodohospodára v organizáciách

Určené:

Vodohospodári podnikov, ostatní záujemcovia o predmetnú problematiku

Rozsah: 2 dni
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, Nitra
Termín/y: 14. 6. 2018 - 15. 6. 2018
Odborný garant: Ing.Marcela Domčeková
Program:

1. deň - Zákon o vodách č. 364/2004 Z.z., v znení neskorších predpisov

Základné ustanovenia vodného zákona

Nakladanie s vodami § 17

Všeobecné užívanie vôd § 18

Povolenie na osobitné užívanie vôd § 21

Ochrana vodných pomerov a vodárenských zdrojov § 30 - § 35

Vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových vôd § 36

Vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do podzemných vôd § 37

Vodné stavby a povinnosti vlastníka vodnej stavby § 52, § 53

2. deň - Zákon o vodách č. 364/2004 Z.z., v znení neskorších predpisov

Rozdelenie znečisťujúcich látok podľa prílohy č. 1 k vodnému zákonu a zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami § 39

Mimoriadne zhoršenie kvality vôd alebo mimoriadne ohrozenie kvality vôd a postupov pri riešení MZV § 41

Povinnosti vodohospodára § 70

Vyhláška č. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látk

Náležitosti havarijného plánu

Hospodárenie na poľnohospodárskej pôde v zraniteľných oblastiach; Vyhláška č. 199/2008 Z.z., ktorou sa ustanovuje program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach

Účastnícky poplatok: pri platbe bankovým prevodom 129 €, pri platbe v hotovosti 131 €
Organizačný garant: Ing. Rastislav Polák
Tel.: 037/7910 219, 111
Mob.: 0905 262 103
Fax: 037/7910 159
E-mail: rastislav.polak@agroinstitut.sk
Pozvánka:
 Ceny uvádzame s 20 % DPH.

Online prihláška

Pri vypĺňaní prihlášky prosím používajte diakritiku, ďakujeme.

Vaše dáta- osobné údaje budú spracované Agroinštitútom Nitra, štátny podnik za účelom vedenia dokumentácie, zverejňovania informácií o vzdelávacích aktivitách, vydania osvedčenia a potvrdenia v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  ak je akcia viacdenná, vyberte prvý deň
(napr. vedúci pracovník, konateľ...)
 prevodom na účet
 v hotovosti pri prezencii
Potvrdzujeme, že sme uhradili účastnícky poplatok

Upozornenie:
Objednávka bude platná až po následnom potvrdení organizátorom.


* povinné polia