Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Valné zhromaždenie Združenia páleníc a liehovarov na výrobu destilátov na Slovenku a školenie vedúcich zamestnancov z BOZP

 školenie
Forma: denná
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, Akademická 4
Termín/y: 30. 5. 2018
Program:

1. Prezentácia členov ( 9:00 - 10:00 hod.)

2. Školenie o novelizovaných predpisoch o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci - zabezpečuje Agroinštitút, štátny podnik (10:00 - 12:00 hod.)

3. Prestávka na obed ( 12:00 - 13:00 hod.)

4. Otvorenie valného zhromaždenia - privítanie hosti a schválenie programu rokovania

5. Voľba volebnej a návrhovej komisie

6. Správa o činnosti  združenia za uplynulé obdobie

7. Správa revíznej komisie o hospodárení združenia

8. Diskusia

9. Návrh uznesenia a jeho schválenie

10. Záver rokovanie valného zhromaždenia

 

Účastnícky poplatok: 36 €
Organizačný garant: Ing. Rastislav Polák
Tel.: 037/7910 219
Mob.: 0905 262 103
Fax: 037/7910 159
E-mail: rastislav.polak@agroinstitut.sk
Poznámka: Školné hradí každý účastník, ubytovanie a stravu podľa potreby.
Pozvánka:
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).