kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Národné stredisko AGRIS

AGRIS

Information System for the Agricultural Sciences and Technology

...je medzinárodný informačný systém pre poľnohospodársku vedu a technológiu koordinovaný ORGANIZÁCIOU SPOJENÝCH NÁRODOV PRE VÝŽIVU A POĽNOHOSPODÁRSTVO.

  • cieľom tohto informačného systému je zabezpečovať zber a výmenu informácií zo svetovej poľnohospodárskej literatúry
  • AGRIS je bibliografická báza dát, v rámci ktorej sa spracovávajú konvenčné dokumenty (časopisy, monografie), ale aj nekonvenčná - tzv. "šedá literatúra"- vedecké práce, zborníky, správy a pod.
  • v súčasnosti je do systému zapojených 159 národných a 31 medzinárodných a regionálnych prispievateľských stredísk, ktorých spoločný mesačný príspevok do databázy je okolo 14 000 záznamov
  • od roku 1975, kedy systém začal fungovať, bolo v globálnej báze dát AGRIS zhromaždených viac ako 3 mil. záznamov
  • Slovenská republika je účastníkom systému od roku 1975 a ročný príspevok Národného strediska AGRIS/CARIS FAO predstavuje približne 700 záznamov. Do bázy dát sa excerpuje takmer 50 periodík, vybrané zborníky, monografie a filmy z medzinárodného filmového festivalu AGROFILM
  • prioritou príspevku Slovenskej republiky je vysoký podiel záznamov s abstraktmi a linky na plné texty

Národná sieť

Prispievateľské substrediská AGRIS

Ďalšie aktivity

Aktualizácia národnej verzie viacjazyčného poľnohospodárskeho tezauru AGROVOC

Spolupráca s FAO SEUR v rámci AgroWebCEE.
Informačný portál pôdohospodárskych informačných a knižničných expertov pre krajiny strednej a východnej Európy, redakcia portálu AgroWeb Slovak Republic

Spolupráca s Medzinárodnou asociáciou poľnohospodárskych informačných špecialistov IAALD - sprostredkovanie a výmena informácií o dostupných informačných zdrojoch, konferenciách, kontaktoch

Spolupráca s Výborom pre spoluprácu SR a FAO pri propagácií misie a činnosti FAO na Slovensku