Vzdelávanie

Celoživotné vzdelávanie

Celoživotné vzdelávanie

Už 50 rokov Agroinštitút Nitra ako rezortné vzdelávacie zariadenie zabezpečuje odbornú prípravu pre široký okruh pracovníkov pôsobiacich v agrorezorte i mimo neho. Rozpracováva a realizuje koncepciu a stratégiu ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy prostredníctvom akreditovaných vzdelávacích programov pre oblasť: Spoločnej poľnohospodárskej politiky, malého a stredného podnikania na vidieku, malých a mladých farmárov, pôdohospodárskej legislatívy a práva, trvalo udržateľného rozvoja vidieka, vidieckej turistiky a agroturistiky, výroby a spracovania kvalitných  a bezpečných potravín, diverzifikácie činnosti, nových technológií, dobrých poľnohospodárskych a  environmentálnych podmienok, krížového plnenia, ekologického poľnohospodárstva atď.

Agroinštitút Nitra realizuje vzdelávacie aktivity formou projektov na národnej i medzinárodnej úrovni v kontexte smerovania politiky agrorezortu, uplatňovania novej legislatívy, nariadení EÚ i potrieb pôdohospodárskej praxe a tiež prostredníctvom vzdelávacích programov virtuálneho vzdelávacieho prostredia (e-learning).

Na základe poverenia MPRV SR č. 66/2012-100 zo dňa 16.1.2012 Agroinštitút Nitra zabezpečuje odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín a vydávanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v oblasti prípravkov na ochranu rastlín s celoštátnou platnosťou v týchto moduloch:

  • Odborné vzdelávania v oblasti prípravkov na ochranu rastlín pre predajcov – modul 01
  • Odborné vzdelávania v oblasti prípravkov na ochranu rastlín pre vedúcich pracovníkov v poľnohospodárstve – modul 02
  • Odborné vzdelávania v oblasti prípravkov na ochranu rastlín pre aplikátorov v poľnohospodárstve – modul 03

Realizuje základnú a aktualizačnú odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany na základe Oprávnenia č. 20/2016 vydaného dňa 7.11.2016 Ministerstvom vnútra SR Prezídiom hasičského a záchranného zboru.

Na základe oprávnenia číslo VVZ-0229/09 vydaného dňa 6.8.2009 Národným inšpektorátom práce Košice vykonáva Agroinštitút Nitra výchovu a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu 01.2 – Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov a v rozsahu 01.1 – Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov.

V roku 2017 Agroinštitút Nitra prostredníctvom Centra celoživotného vzdelávania celkovo zrealizoval 199 vzdelávacích aktivít, ktorých sa zúčastnilo 3 806 osôb. V súvislosti s požiadavkami praxe, Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020 a Spoločnej poľnohospodárskej politiky z hľadiska druhovej odlišnosti zrealizoval 36 rôznych vzdelávacích aktivít. Najväčší počet účastníkov bol zaznamenaný v rámci informačných seminárov k aplikácii geografického informačného systému (GSAA), ktorých sa v roku 2017 zúčastnilo 1 161 osôb zastupujúcich 837 subjektov.

Vývoj počtu účastníkov vzdelávacích aktivít za predchádzajúce desaťročie, t. j. za roky 2008 - 2017.