Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Aktualizačná odborná príprava pôdohospodárskych poradcov

 kurz
Forma: denná
Cieľ:

Absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy pôdohospodárskych poradcov umožní obnovenie platnosti certifikátu pôdohospodárskeho poradcu a následne poskytovanie poradenských služieb v programovom období PRV 2014-2020. Zároveň umožní zaradenie do systému ďalšieho vzdelávania pôdohospodárskych poradcov a zvyšovanie špecializácie pôdohospodárskeho poradcu.

Určené:

Poradcovia, ktorí vykonávali poradenské služby v rámci PRV 2007-2013 na základe získaných osvedčení, boli zapísaní do Centrálneho registra pôdohospodárskych poradcov SR a chcú získať obnovenie platnosti certifikátu na výkon poradenských služieb v rámci PRV 2014-2020, podopatrenia 2.1 Poradenské služby zamerané na pomoc poľnohospodárom a obhospodarovateľom lesa PRV 2014 - 2020.

Rozsah: 16 h, 2 dni výučby
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
Termín/y: 2. 10. 2019 - 3. 10. 2019
Program:

 

"Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí"

Projekt je spolufinancovaný v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka

Opatrenie: 2 - Poradenské služby, služby pomoci pri riadení poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre poľnohospodárske podniky

Podopatrenie: 2.3 – Podpora na odbornú prípravu poradcov

Príjemcom minimálnej pomoci „prijímateľ nefinančnej pomoci (beneficient)“ je poradca v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve.

Názov projektu: Podpora vzdelávania poradcov v poľnohospodárstve

Názov akreditovaného vzdelávacieho programu: Pôdohospodársky poradca
Názov modulu: Aktualizačná odborná príprava pôdohospodárskych poradcov

Odborné témy:

  • Program rozvoja vidieka 2014 – 2020
  • Krížové plnenie
  • Poľnohospodárske postupy, ktoré sú prospešné pre klímu a životné prostredie
  • Smernica Európskeho spoločenstva o vodách
  • Nariadenia a smernice Európskeho parlamentu a Rady (ES) platné pre príjímateľov v oblasti prípravkov na ochranu rastlín a trvale udržateľného používania pesticídov
  • Nariadenia a smernice Európskeho spoločenstva platné pre príjímateľov v oblasti Natura 2000, pri ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a vtáctva
  • Normy bezpečnosti pri práci založené na právnych predpisoch EÚ

Lektori: schválení vydaným potvrdením MŠVVaŠ o akreditácii.

Pomoc účastníkovi vzdelávania (resp. v prípade uplatnenia schémy, minimálna pomoc príjemcovi minimálnej pomoci) je poskytovaná v nepeňažnej forme, poskytnutím 50 % zľavy z celkovej ceny ich účasti na aktivite vzdelávania poradcov (zľava 50 % z účastníckeho poplatku).

Účastnícky poplatok: pri platbe na bankový účet 160 € (po započítaní zľavy 50 %), pri platbe v hotovosti 165 €
Organizačný garant: Ing. Zuzana Repiská
Tel.: 037/7910 231
E-mail: zuzana.repiska@agroinstitut.sk
Poznámka: V prípade záujmu vyplňte online prihlášku.

Podmienkou pre obnovenie certifikátu je:
1. Absolvovať akreditovaný vzdelávací program Pôdohospodársky poradca, Modul: Aktualizačná odborná príprava pôdohospodárskych poradcov
2. Vyplniť žiadosť o zaradenie do registra pôdohospodárskych poradcov, link na vyplnením kontaktného formulára: http://agroinstitut.sk/sk/register-zaujemcov-o21-prv-2014-2020/ a zaslať požadované doklady na Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra :
* overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
* potvrdenie o odbornej praxi (je možné nahradiť čestným vyhlásením)
* podpísaný životopis vo formáte europass

Základné kvalifikačné predpoklady pre výkon poradenských služieb podľa § 22 zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka je: ukončené stredoškolské vzdelanie v učebnom odbore alebo v študijnom odbore so zameraním na poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rozvoj vidieka, veterinárne vedy alebo potravinárstvo a najmenej päť rokov praxe v príslušnom učebnom odbore alebo v poradenstve v poľnohospodárstve alebo vysokoškolské vzdelanie a najmenej tri roky praxe najmä v poľnohospodárstve, v potravinárstve, v oblasti veterinárneho lekárstva, lesníctva, práva alebo poradenstva v poľnohospodárstve.

Po absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu a úspešnom vykonaní záverečnej skúšky absolventi získajú certifikát na výkon poradenských služieb v rámci PRV 2014-2020.

V rámci projektu je zahrnuté vzdelávanie (zľava 50 % z účastníckeho poplatku) a stravovanie. Ubytovanie si hradí účastník vzdelávania individuálne podľa potreby.

Účastnícky poplatok: uhraďte bankovým prevodom 160 €, resp. v hotovosti pri registrácii 165 €
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247, SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX,
konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 130 001
špecifický symbol (uviesť Vaše IČO).
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).