Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Vstupná odborná príprava pôdohospodárskych poradcov

 kurz
Forma: denná
Cieľ:

Absolvovanie vstupnej odbornej prípravy pôdohospodárskych poradcov umožní získanie certifikátu pôdohospodárskeho poradcu a následne poskytovanie poradenských služieb v programovom období PRV 2014-2020. Zároveň umožní zaradenie do systému ďalšieho vzdelávania pôdohospodárskych poradcov a zvyšovanie špecializácie pôdohospodárskeho poradcu.

Určené:

Záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné požiadavky v zmysle zákona č. 280/2017 Z. z. (požadované vzdelanie a dĺžka odbornej praxe), zamestnanci organizácií , resp. spoločnosti, ktoré zamestnávajú alebo združujú necertifikovaných poradcov. Noví poradcovia, ktorí chcú vykonávať poradenské služby, podopatrenie 2.1 Poradenské služby zamerané na pomoc poľnohospodárom a obhospodarovateľom lesa PRV 2014 - 2020.

Rozsah: 32 h, 4 dni výučby
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
Termín/y: 16. 9. 2019 - 19. 9. 2019
Program:

"Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí"

Projekt je spolufinancovaný v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka

Opatrenie: 2 - Poradenské služby, služby pomoci pri riadení poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre poľnohospodárske podniky

Podopatrenie: 2.3 – Podpora na odbornú prípravu poradcov

Príjemcom minimálnej pomoci „prijímateľ nefinančnej pomoci (beneficient)“ je poradca v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve.

Názov projektu: Podpora vzdelávania poradcov v poľnohospodárstve

Názov akreditovaného vzdelávacieho programu: Pôdohospodársky poradca
Názov modulu: Vstupná odborná príprava pôdohospodárskych poradcov

Odborné témy:

 • Aktuálne problémy Spoločnej poľnohospodárskej politiky
 • Priame podpory a Krížové plnenie
 • Program rozvoja vidieka 2014 - 2020
 • Pôdohospodársky poradenský systém
 • Informačné a komunikačné technológie pre poradcov v agrosektore
 • Komunikácia a etika v práci poradcu
 • Poradenstvo pre riadenie marketingu a odbytu
 • Poradenský proces
 • Normy bezpečnosti pri práci založené na právnych predpisoch EÚ
 • Obstarávanie zákaziek podľa zákona o verejnom obstarávaní pri čerpaní nenávratných finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka 2014-2020
   

Lektori: schválení vydaným potvrdením MŠVVaŠ o akreditácii.

Pomoc účastníkovi vzdelávania (resp. v prípade uplatnenia schémy, minimálna pomoc príjemcovi minimálnej pomoci) je poskytovaná v nepeňažnej forme, poskytnutím 50 % zľavy z celkovej ceny ich účasti na aktivite vzdelávania poradcov (zľava 50 % z účastníckeho poplatku).

Účastnícky poplatok: platba na účet 180 € (po započítaní zľavy 50%) + certifikačný poplatok 20 €, platba v hotovosti 205  €
Organizačný garant: Ing. Zuzana Repiská
Tel.: 037/7910 231
E-mail: zuzana.repiska@agroinstitut.sk
Poznámka: V prípade záujmu vyplňte online prihlášku.

Podmienkou pre získanie certifikátu je:
1. Absolvovať akreditovaný vzdelávací program Pôdohospodársky poradca, Modul: Vstupná odborná príprava pôdohospodárskych poradcov
2. Vyplniť žiadosť o zaradenie do registra pôdohospodárskych poradcov, link na vyplnenie kontaktného formulára: http://agroinstitut.sk/sk/register-zaujemcov-o21-prv-2014-2020/ a zaslať požadované doklady na Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra :
* overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
* potvrdenie o odbornej praxi (je možné nahradiť čestným vyhlásením)
* podpísaný životopis vo formáte europass

Základné kvalifikačné predpoklady pre výkon poradenských služieb podľa § 22 zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka je: ukončené stredoškolské vzdelanie v učebnom odbore alebo v študijnom odbore so zameraním na poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rozvoj vidieka, veterinárne vedy alebo potravinárstvo a najmenej päť rokov praxe v príslušnom učebnom odbore alebo v poradenstve v poľnohospodárstve alebo vysokoškolské vzdelanie a najmenej tri roky praxe najmä v poľnohospodárstve, v potravinárstve, v oblasti veterinárneho lekárstva, lesníctva, práva alebo poradenstva v poľnohospodárstve.

Výkon poradenských služieb je viazaný na Katalóg poradenských produktov: http://agroinstitut.sk/sk/katalog-poradenskych-produktov/

Podmienkou ukončenia Vstupnej odbornej prípravy je úspešné absolvovanie záverečnej skúšky, ktorá pozostáva z ústnej časti (obhajoba projektu) a písomného testu (požadovaná úspešnosť 80%). Projekt sa vypracováva podľa odporúčanej metodiky, ktorá sa nachádza v časti "Pozvánka". Po úspešnom ukončení Vstupného vzdelávania je žiadateľ zaradený do Odbornej vzdelávacej prípravy, ktorá je ukončená záverečnou skúškou. Absolvovanie odbornej prípravy je možné nahradiť dokladovaním III.stupňa vysokoškolského vzdelania (PhD., CSc.) alebo doložením získanej vedeckej hodnosti (doc., prof.). Úspešným absolvovaním odbornej vzdelávacej prípravy a uhradením certifikačného poplatku sú splnené všetky podmienky certifikácie poradcu a absolventi získajú certifikát na výkon poradenských služieb v rámci PRV 2014-2020.

Forma záverečnej skúšky:
záverečná skúška - ústna (obhajoba projektu) a písomná (test - 30 otázok, požadovaná úspešnosť 80%).

V rámci projektu je zahrnuté vzdelávanie (zľava 50 % z účastníckeho poplatku) a stravovanie. Ubytovanie si hradí účastník vzdelávania individuálne podľa potreby.

Účastnícky poplatok: uhraďte bankovým prevodom 180 € + certifikačný poplatok 20 €, resp. v hotovosti pri registrácii 205 €
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247, SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX,
konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 130 001
špecifický symbol (uviesť Vaše IČO).

Po absolvovaní vstupnej prípravy, úspešnom obhájení projektu, splnení všetkých podmienok uhradí poradca pred zapísaním do Centrálneho registra pôdohospodárskych poradcov certifikačný poplatok v sume 20 €.

V prípade záujmu si rezervujte ubytovanie v hoteli Agroinštitút Nitra na : http://www.agroinstitut.sk/sk/hotel-agroinstitut-rezervacia

Počet účastníkov kurzu je limitovaný. Ďalší termín vzdelávania je stanovený na 22.10. - 25.10. 2019. V prípade záujmu vyplňte prihlášku na
http://agroinstitut.sk/sk/kalendar-skoleni/vstupna-odborna-priprava-podohospodarskych-poradcov/1159.
Pozvánka:
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).