Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Vstupná odborná príprava pôdohospodárskych poradcov

 kurz
Forma: denná
Cieľ:

Absolvovanie vstupnej odbornej prípravy pôdohospodárskych poradcov umožní získanie certifikátu pôdohospodárskeho poradcu a následne poskytovanie poradenských služieb v programovom období PRV 2014-2020. Zároveň umožní zaradenie do systému ďalšieho vzdelávania pôdohospodárskych poradcov a zvyšovanie špecializácie pôdohospodárskeho poradcu.

Určené:

Záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné požiadavky v zmysle zákona č. 280/2017 Z. z. (požadované vzdelanie a dĺžka odbornej praxe), zamestnanci organizácií , resp. spoločnosti, ktoré zamestnávajú alebo združujú necertifikovaných poradcov. Noví poradcovia, ktorí chcú vykonávať poradenské služby, podopatrenie 2.1 Poradenské služby zamerané na pomoc poľnohospodárom a obhospodarovateľom lesa PRV 2014 - 2020.

Rozsah: 32 h, 4 dni výučby
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
Termín/y: 16. 9. 2019 - 19. 9. 2019
Program:

"Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí"

Projekt je spolufinancovaný v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka

Opatrenie: 2 - Poradenské služby, služby pomoci pri riadení poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre poľnohospodárske podniky

Podopatrenie: 2.3 – Podpora na odbornú prípravu poradcov

Príjemcom minimálnej pomoci „prijímateľ nefinančnej pomoci (beneficient)“ je poradca v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve.

Názov projektu: Podpora vzdelávania poradcov v poľnohospodárstve

Názov akreditovaného vzdelávacieho programu: Pôdohospodársky poradca
Názov modulu: Vstupná odborná príprava pôdohospodárskych poradcov

Odborné témy:

 • Aktuálne problémy Spoločnej poľnohospodárskej politiky
 • Priame podpory a Krížové plnenie
 • Program rozvoja vidieka 2014 - 2020
 • Pôdohospodársky poradenský systém
 • Informačné a komunikačné technológie pre poradcov v agrosektore
 • Komunikácia a etika v práci poradcu
 • Poradenstvo pre riadenie marketingu a odbytu
 • Poradenský proces
 • Normy bezpečnosti pri práci založené na právnych predpisoch EÚ
 • Obstarávanie zákaziek podľa zákona o verejnom obstarávaní pri čerpaní nenávratných finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka 2014-2020
   

Lektori: schválení vydaným potvrdením MŠVVaŠ o akreditácii.

Pomoc účastníkovi vzdelávania (resp. v prípade uplatnenia schémy, minimálna pomoc príjemcovi minimálnej pomoci) je poskytovaná v nepeňažnej forme, poskytnutím 50 % zľavy z celkovej ceny ich účasti na aktivite vzdelávania poradcov (zľava 50 % z účastníckeho poplatku).

Účastnícky poplatok: platba na účet 250 € (po započítaní zľavy 50 %), platba v hotovosti 255 €, certifikačný poplatok 20  €
Organizačný garant: Ing. Andrea Krčková, PhD.
Tel.: 037/7910 280
E-mail: andrea.krckova@agroinstitut.sk
Poznámka: V prípade záujmu vyplňte online prihlášku.

Podmienkou pre získanie certifikátu je:
1. Absolvovať akreditovaný vzdelávací program Pôdohospodársky poradca, Modul: Vstupná odborná príprava pôdohospodárskych poradcov
2. Vyplniť žiadosť o zaradenie do registra pôdohospodárskych poradcov, link na vyplnením kontaktného formulára: http://agroinstitut.sk/sk/register-zaujemcov-o21-prv-2014-2020/ a zaslať požadované doklady na Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra :
* overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
* potvrdenie o odbornej praxi (je možné nahradiť čestným vyhlásením)
* podpísaný životopis vo formáte europass

Základné kvalifikačné predpoklady pre výkon poradenských služieb podľa § 22 zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka je: ukončené stredoškolské vzdelanie v učebnom odbore alebo v študijnom odbore so zameraním na poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rozvoj vidieka, veterinárne vedy alebo potravinárstvo a najmenej päť rokov praxe v príslušnom učebnom odbore alebo v poradenstve v poľnohospodárstve alebo vysokoškolské vzdelanie a najmenej tri roky praxe najmä v poľnohospodárstve, v potravinárstve, v oblasti veterinárneho lekárstva, lesníctva, práva alebo poradenstva v poľnohospodárstve.

Výkon poradenských služieb je viazaný na Katalóg poradenských produktov: http://agroinstitut.sk/sk/katalog-poradenskych-produktov/

Po absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu a úspešnom vykonaní záverečnej skúšky absolventi získajú certifikát na výkon poradenských služieb v rámci PRV 2014-2020.

Forma záverečnej skúšky:
záverečná skúška - ústna (obhajoba projektu) a písomná (test - 30 otázok, požadovaná úspešnosť 80%)

V rámci projektu je zahrnuté vzdelávanie (zľava 50 % z účastníckeho poplatku) a stravovanie. Ubytovanie si hradí účastník vzdelávania individuálne podľa potreby.

Účastnícky poplatok: uhraďte bankovým prevodom 250 €, resp. v hotovosti pri registrácii 255 €
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247, SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX,
konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 130 001
špecifický symbol (uviesť Vaše IČO).

Po absolvovaní vstupnej prípravy, úspešnom obhájení projektu, splnení všetkých podmienok uhradí poradca pred zapísaním do Centrálneho registra pôdohospodárskych poradcov certifikačný poplatok v sume 20 €.

V prípade záujmu si rezervujte ubytovanie v hoteli Agroinštitút Nitra na : http://www.agroinstitut.sk/sk/hotel-agroinstitut-rezervacia
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).

Online prihláška

 prevodom na účet
 v hotovosti pri prezencii
Potvrdzujeme, že sme uhradili účastnícky poplatok