Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Základy podnikania a podporné opatrenia v agrosektore - kurz pre mladých poľnohospodárov v súvislosti s nariadením vlády SR č. 342/2014 Z.z. (dištančná forma vzdelávania)

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
 kurz
Forma: diaľková
Cieľ:

Po absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho kurzu a vykonaní záverečného písomného testu absolventi získajú osvedčenie, ktorým preukazujú skutočnosti podľa § 12 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z.z., ako prílohu k žiadosti o priame podpory na pôdu na rok 2020 v termíne najneskôr do 15.5.2020

Určené:

Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba bez ohľadu na právne postavenie, ktorá žiada podporu na pôdu na rok 2019 formou platby pre mladých poľnohospodárov v zmysle § 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb a nemá ukončené stredné alebo vysokoškolské vzdelanie s poľnohospodárskym, potravinárskym alebo veterinárnym zameraním.

Rozsah: 38 hodín
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra GPS:48°18\'21.4661281\"N 18° 5\' 59.3134403\" E
Termín/y: 28. 04. 2020 - 05. 05. 2020

Termíny sústredení:
Termín školenia: 28. apríl - 05. máj 2020, školenie bude prebiehať dištančnou formou

Odborný garant: Ing. Zuzana Repiská
Program:

Opatrenie v oblasti poskytovania akreditovaných vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania podľa zákona č.568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v čase epidémie COVID – 19: https://www.minedu.sk/data/att/16114.docx

Obsahová náplň:

 • Daňová a odvodová politika štátu v zrkadle podnikania v poľnohospodárstve;
 • Štruktúra prezentácie dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok (GAEC) a GSAA;
 • Podpora pre mladého farmára a krížové plnenie;
 • Ovocinárstvo;
 • Podporné opatrenia v agrosektore;
 • Zeleninárstvo;
 • Možnosti podnikania mladého farmára vo väzbe na pozemky v správe a nakladaní Slovenského pozemkového fondu;
 • Optimalizácia výrobnej štruktúry;
 • Zviera ako výrobný prostriedok, produkt aj cítiaca bytosť;
 • Podnikanie v chove hospodárskych zvierat, produkčné a ekonomické aspekty;
 • Základné legislatívne predpisy pre realizáciu chovu hospodárskych zvierat.
Účastnícky poplatok: 156 Eur s DPH, platba bankovým prevodom €
Organizačný garant: Ing. Zuzana Repiská
Tel.: 037/7910 231
Mob.: 0902/920 860
Fax: 037/7910 159
E-mail: zuzana.repiska@agroinstitut.sk
Poznámka: Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247,
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 120 002
špecifický symbol (uviesť Vaše IČO):

Účastnícky poplatok: 156 Eur s DPH, platba bankovým prevodom
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).