Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Základy podnikania v oblasti živočíšnej a špeciálnej rastlinnej výroby

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
 kurz
Forma: denná
Cieľ:

Fokusová oblasť: 2B Uľahčenie vstupu poľnohospodárov s primeranými zručnosťami do odvetvia poľnohospodárstva, a najmä generačnej výmeny

Určené:

Vzdelávanie začínajúcich poľnohospodárov, mladých poľnohospodárov v oblasti legislatívy, výroby, spracovania a predaja produktov. Cieľom projektu je zabezpečiť doplnenie vzdelania pre prijímateľov podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 v rámci podopatrenia č. 6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov a to akreditovaným vzdelávacím kurzom zameraným na poľnohospodárske podnikanie v oblasti živočíšnej a špeciálnej rastlinnej výroby.

Rozsah: 42 hodín
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra a Agrárna komora Slovenska, Korzo Béla Bartóka 789/3, Dunajská Streda
Termín/y: 15. 06. 2020 - 30. 06. 2020

Termíny sústredení:
Konkrétne termíny kurzov ešte nie sú stanovené !!!

Odborný garant: Prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
Program:

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s obmedzením šírenia vírusu COVID - 19 termín školenia nie je stanovený!!!

 

Projekt v rámci programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka

Názov: Základy podnikania v oblasti živočíšnej a špeciálnej rastlinnej výroby

"Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí".

Opatrenie: 1 - Prenos znalostí a informačné akcie

Podopatrenie: 1.1 - Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností b) vzdelávacie programy nepresahujúce 18 mesiacov

Schéma pomoci de minimis: Schéma minimálnej pomoci na podporu akcií odborného vzdelávania a získavania zručností (podopatrenie 1.1 Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, DM - 2/2018)

Akreditovaný vzdelávací program: Základy podnikania v oblasti živočíšnej a špeciálnej rastlinnej výroby

Daňová a odvodová politika štátu v zrkadle podnikania v špecializovanej rastlinnej a živočíšnej výrobe 

Podporné opatrenia v agrosektore v oblasti špeciálnej rastlinnej a živočíšnej výroby 

Administrácia podpory pre mladého farmára a krížové plnenie vo vzťahu k špecializovanej rastlinnej a živočíšnej výrobe

Možnosti podnikania mladého farmára vo väzbe na pozemky v správe a nakladaní Slovenského pozemkového fondu

Štruktúra prezentácie dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok 

Živočíšna výroba 

Centrálna evidencia hospodárskych zvierat (CEHZ) - elektronický prístup farmára 

Špeciálna rastlinná výroba

GSAA                               

Požiadavky na podnikateľský plán

Účastnícky poplatok: Projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka €
Organizačný garant: Ing. Zuzana Repiská
Tel.: 037/ 7910 231
Mob.: 0902/920 860
E-mail: zuzana.repiska@agroinstitut.sk
Poznámka: V rámci projektu je pre účastníkov kurzu zabezpečené vzdelávanie a stravovanie bezplatne. Ubytovanie, v prípade záujmu, si hradia účastníci kurzu.
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).

Online prihláška

(napr. vedúci pracovník, konateľ...)
 prevodom na účet
 v hotovosti pri prezencii
Potvrdzujeme, že sme uhradili účastnícky poplatok
Mám záujem o vystavenie zálohovej faktúry