kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Žiadosť o ubytovanie študenta

Ubytovanie sa poskytuje na dobu určitú do 30.06.2019.

UKF

SPU

Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé. V prípade, že som sa dopustil(a) podvodu nepravdivým uvedením údajov, som si vedomý(á) následkov porušenia čestného vyhlásenia. V zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov.

Dokumenty na stiahnutie