Správy z Európskej komisie

Zjednodušenie pravidiel štátnej pomoci kombinovanej s podporou EÚ a zavedenie nových možností vykonávania opatrení štátnej pomoci na podporu zelenej a digitálnej transformácie a obnovy po pandémii

Komisia prijala rozšírenie rozsahu pôsobnosti všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách, ktoré členským štátom umožní vykonávať určité opatrenia pomoci bez predchádzajúceho skúmania zo strany Komisie. Revidované pravidlá sa týkajú:

  • pomoci poskytovanej vnútroštátnymi orgánmi na projekty podporované prostredníctvom určitých centrálne riadených programov EÚ v rámci nového viacročného finančného rámca;
  • určitých opatrení štátnej pomoci na podporu zelenej a digitálnej transformácie a sú zároveň relevantné pre zotavenie po hospodárskych účinkoch pandémie koronavírusu.

Oslobodenie takejto pomoci od predchádzajúceho oznamovania je významným zjednodušením, ktoré uľahčí členským štátom rýchle zavedenie takýchto opatrení, ak sú splnené podmienky obmedzujúce narušenie hospodárskej súťaže na jednotnom trhu. 

Tlačová správa

Odporúčame