Informácie

Aktuality

  E-learningová akadémia FAO

FAO E-learningová akadémia FAO (FAO elearning Academy) ponúka vzdelávacie príležitosti a viacjazyčné e-learningové kurzy pre odborníkov pracujúcich v oblasti bezpečnosti potravín a výživy, sociálneho a hospodárskeho rozvoja a trvalo udržateľného riadenia prírodných zdrojov s cieľom posilniť kapacitu členských krajín pri plnení cieľov Agendy pre trvalo udržateľný rozvoj do roku 2030.

FAO elearning Academy ponúka bezplatný prístup ku kurzom rôzneho obsahu, ktoré sú k dispozícii v rôznych formátoch, vrátane e-learningových kurzov pre samostatné vzdelávanie, kombinovaných vzdelávacích programov, rozsiahlych otvorených online kurzov, technických webinárov, on-line doučovacích kurzov, mobilného vzdelávania, školiacich seminárov naživo, ako aj vysokoškolských magisterských programov a postgraduálneho vzdelávania.

Kurzy sú úzko prepojené s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja a strategickými programami FAO a sú pravidelne preverované širokou škálou odborníkov s cieľom zabezpečiť presnosť obsahu, kvalitu a koherenciu.

Všetky kurzy sú k dispozícii bezplatne ako globálne verejné dobro, ktoré priamo podporuje všetky ciele trvalo udržateľného rozvoja, najmä cieľ 4: „Zabezpečenie inkluzívneho a spravodlivého kvalitného vzdelávania a propagácia možností celoživotného vzdelávania pre všetkých“.

Výber kurzov https://elearning.fao.org/local/search/