V súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu vírusu COVID-19, rušíme všetky plánované akcie konferenčných služieb až do odvolania!
Ponúkame Vám možnosť organizovania webinárov.

Vzdelávanie

Celoživotné vzdelávanie

Celoživotné vzdelávanie

Už viac ako 50 rokov Agroinštitút Nitra ako rezortné vzdelávacie zariadenie zabezpečuje odbornú prípravu pre široký okruh pracovníkov pôsobiacich v agrorezorte i mimo neho. Rozpracováva a realizuje koncepciu a stratégiu ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy prostredníctvom akreditovaných vzdelávacích programov pre oblasť: Spoločnej poľnohospodárskej politiky, malého a stredného podnikania na vidieku, malých a mladých farmárov, pôdohospodárskej legislatívy a práva, trvalo udržateľného rozvoja vidieka, vidieckej turistiky a agroturistiky, výroby a spracovania kvalitných  a bezpečných potravín, diverzifikácie činnosti, nových technológií, dobrých poľnohospodárskych a  environmentálnych podmienok, krížového plnenia, ekologického poľnohospodárstva atď.

Agroinštitút Nitra realizuje vzdelávacie aktivity formou projektov na národnej i medzinárodnej úrovni v kontexte smerovania politiky agrorezortu, uplatňovania novej legislatívy, nariadení EÚ i potrieb pôdohospodárskej praxe a tiež prostredníctvom vzdelávacích programov virtuálneho vzdelávacieho prostredia (e-learning).

Na základe poverenia MPRV SR č. 66/2012-100 zo dňa 16.1.2012 Agroinštitút Nitra zabezpečuje odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín a vydávanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v oblasti prípravkov na ochranu rastlín s celoštátnou platnosťou v týchto moduloch:

  • Odborné vzdelávania v oblasti prípravkov na ochranu rastlín pre predajcov – modul 01
  • Odborné vzdelávania v oblasti prípravkov na ochranu rastlín pre vedúcich pracovníkov v poľnohospodárstve – modul 02
  • Odborné vzdelávania v oblasti prípravkov na ochranu rastlín pre aplikátorov v poľnohospodárstve – modul 03

Realizuje základnú a aktualizačnú odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany na základe Oprávnenia č. 20/2016 vydaného dňa 7.11.2016 Ministerstvom vnútra SR Prezídiom hasičského a záchranného zboru.

Na základe oprávnenia číslo VVZ-0229/09 vydaného dňa 6.8.2009 Národným inšpektorátom práce Košice vykonáva Agroinštitút Nitra výchovu a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu 01.2 – Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov a v rozsahu 01.1 – Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov.

V roku 2019 Agroinštitút Nitra prostredníctvom Centra celoživotného vzdelávania celkovo zrealizoval 105 vzdelávacích aktivít, ktorých sa zúčastnilo 2 915 osôb. V súvislosti s požiadavkami praxe, Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020 a Spoločnej poľnohospodárskej politiky z hľadiska druhovej odlišnosti zrealizoval 38 rôznych vzdelávacích aktivít, pričom najviac opakovaní – 16, mali informačné semináre k aplikácii geopriestorovej žiadosti o platbu.

Vývoj počtu účastníkov vzdelávacích aktivít za predchádzajúce desaťročie, t. j. za roky 2009 - 2019.

 

 

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00