V súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu vírusu COVID-19 Agroinštitút Nitra, štátny podnik, obmedzuje činnosť konferenčných služieb na max. 50 osôb!
Ponúkame Vám možnosť organizovania webinárov.

Informačné a knižničné služby

Informačné služby

Informačné služby

Na základe poverení a dohôd pôsobí v Centre informačných služieb a technológií Depozitná knižnica FAO, Národné stredisko AGRIS FAO a špeciálna pôdohospodárska knižnica.

Hlavné úlohy Centra informačných služieb a technológií

  • rozvoj informačných a komunikačných služieb na podporu budovania informačnej spoločnosti v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  • podpora informatizácie v rezorte
  • podpora informačného spojenia rezortu s národným a medzinárodným prostredím
  • zabezpečenie účinného a efektívneho sprostredkovania prístupu k požadovaným informáciám a informačným zdrojom v rámci rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Medzinárodná spolupráca v oblasti vedecko-technických informácií vo vzťahu k FAO

V zmysle rozhodnutia MP SR 406/1993-100 zo dňa 1. 2. 1993 je činnosť zabezpečovaná prostredníctvom slovenského účastníckeho strediska medzinárodného informačného systému pre poľnohospodársku vedu a technológiu AGRIS a Depozitnej knižnice FAO