V súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu vírusu COVID-19, rušíme všetky plánované akcie konferenčných služieb až do odvolania!
Ponúkame Vám možnosť organizovania webinárov.

Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín pre APLIKÁTOROV v poľnohospodárstve - Modul 03

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
 školenie
Forma: dištančná
Cieľ:

Na základe poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 66/2012-100 zo dňa 16. 1. 2012 v zmysle § 32 zákona NR SR č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 492/2011 Z. z. o odbornom vzdelávaní v oblasti prípravkov na ochranu rastlín.
Cieľom odborného vzdelávania je nadobudnúť a podľa potreby si doplniť vedomosti z oblasti aplikácie prípravkov na ochranu rastlín. Absolvent získa osvedčenie o odbornej spôsobilosti v oblasti prípravkov na ochranu rastlín s celoštátnou platnosťou.

Určené:

Fyzické osoby, ktoré aplikujú prípravky na ochranu rastlín v poľnohospodárstve

Rozsah: 8 hodín/1 deň
Miesto konania: DIŠTANČNÁ FORMA (prostredníctvom internetu)
Termín/y: 25. 05. 2021

Termíny sústredení:
1 deň

Odborný garant: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Program:

DIŠTANČNÁ FORMA (prostredníctvom internetu)

e-learningová platforma Agroinštitútu Nitra:  https://edu.agroinstitut.sk/

Inštrukcie a program pre vzdelávanie Vám budú zaslané na Vašu e-mailovú adresu.

V prípade technických problémov sa prosím kontaktujte na:

peter.paulen@agroinstitut.sk; t.č.: 037/7910236

Peter.Vnucko@agroinstitut.sk; elearning@agroinstitut.sk

Peter.Korpas@agroinstitut.sk; t.č.: 037/7910294

Začiatok vzdelávania: 8,00 hod.

Všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa prípravkov na ochranu rastlín a ich používania.
 Základné vedomosti o integrovanej ochrane rastlín proti škodlivým organizmom, zásadách ekologického poľnohospodárstva, biologických metódach regulácie škodlivých organizmov, všeobecné zásady a usmernenia o špecifickej integrovanej ochrane proti škodlivým organizmom pre konkrétne plodiny alebo odvetvia.

Vedenie záznamov o každom použití prípravkov na ochranu rastlín.
 Opatrenia na minimalizovanie rizika pre ľudí, necieľové organizmy a životné prostredie: bezpečné pracovné postupy pri preprave, skladovaní, manipulácii s prípravkami a ich miešaní, zneškodňovaní prázdnych obalov, iných kontaminovaných materiálov a nadbytočných prípravkov.
 Príprava aplikačných zriadení na aplikáciu, ich kalibrácia a spôsob obsluhy
 Používanie aplikačných zariadení , ich údržba,  špecifické techniky postreku, ciele technickej kontroly aplikačných zariadení, spôsoby zlepšenia kvality postreku.
 Opatrenia na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia vrátane vodných zdrojov. Osobitná starostlivosť v ochranných oblastiach.
 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.
 Základy poskytovania prvej pomoci pri poškodení zdravia prípravkami na ochranu rastlín alebo inými prípravkami.
 Nelegálne a falšované prípravky, ich existencia, identifikácia a ich možné riziká.

Účastnícky poplatok: 70,00 €; poplatok prosím uhradiť na základe faktúry, ktorá Vám bude vystavená po školení €
Organizačný garant: Ing. Peter Paulen
Tel.: 037/7910 236
E-mail: peter.paulen@agroinstitut.sk
Poznámka: Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247, SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 117 002
špecifický symbol (uviesť Vaše IČO):
Účastnícky poplatok zahŕňa: organizačné náklady, vydanie osvedčenia a študijné materiály v elektronickej forme.
Poplatok prosím uhradiť na základe faktúry, ktorá Vám bude vystavená po školení.
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).

Online prihláška

(napr. vedúci pracovník, konateľ...)
 prevodom na účet
 v hotovosti pri prezencii


Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00