V súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu vírusu COVID-19, rušíme všetky plánované akcie konferenčných služieb až do odvolania!
Ponúkame Vám možnosť organizovania webinárov.

Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín pre PREDAJCOV - Modul 01

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
 školenie
Forma: denná
Cieľ:

Cieľom odborného vzdelávania je nadobudnúť a podľa potreby si doplniť vedomosti z oblasti uvádzania prípravkov na ochranu rastlín. Absolvent získa osvedčenie o odbornej spôsobilosti v oblasti prípravkov na ochranu rastlín.

Určené:

fyzické a právnické osoby, ktorí uvádzajú prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky na trh – predajcovia a distribútori

Rozsah: 8 hodín/1 deň
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra so začiatkom o 9.00, registrácia od 8.30 hod
Termín/y: 30. 06. 2020
Odborný garant: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Program:

Vzhľadom na prijaté epidemiologické opatrenia v rámci COVID-19 Vás žiadame uprednostniť platenie účastníckeho poplatku na účet!
 

Vzhľadom na krízovú epidemickú situáciu bolo MPRV SR vydané usmernenie k platnosti alebo získaniu osvedčení o odbornej spôsobilosti, link: https://www.mpsr.sk/download.php?fID=18712

Všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa prípravkov na ochranu rastlín a ich používania.
Základné vedomosti o integrovanej ochrane rastlín proti škodlivým organizmom, zásadách ekologického poľnohospodárstva, biologických metódach regulácie škodlivých organizmov, všeobecné zásady a usmernenia o špecifickej integrovanej ochrane proti škodlivým organizmom pre konkrétne plodiny alebo odvetvia.
Porovnávacie posudzovanie s cieľom usmerniť profesionálnych používateľov vybrať si v konkrétnej situácii pre daný problém so škodlivým organizmom z povolených prípravkov tie najvhodnejšie prípravky.
Autorizácia prípravkov na ochranu rastlín.
Opatrenia na minimalizovanie rizika pre ľudí, necieľové organizmy a životné prostredie: bezpečné pracovné postupy pri preprave, skladovaní, manipulácii s prípravkami a ich miešaní, zneškodňovaní prázdnych obalov, iných kontaminovaných materiálov a nadbytočných prípravkov.
Opatrenia na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia vrátane vodných zdrojov. Osobitná starostlivosť v ochranných oblastiach.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.
Základy poskytovania prvej pomoci pri poškodení zdravia prípravkami na ochranu rastlín alebo inými prípravkami.
Nelegálne a falšované prípravky, ich existencia, identifikácia a ich možné riziká.

Držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti musí byť každý, kto prípravky na ochranu rastlín uvádza na trh,  pričom uvádzaním na trh pre tento účel sa považuje aj predaj alebo ponúkanie na predaj. To znamená že  u každého podnikateľa, ktorého predmetom podnikania je predaj prípravkov na ochranu rastlín musí byť minimálne jedna osoba, ktorá je držiteľom uvedeného osvedčenia. Viď stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k praktickej aplikácii § 32 Zákona č. 405/2011 Z.z. , link  na stiahnutie:  http://www.mpsr.sk/index.php?navID=262&id=10580#

Účastnícky poplatok: 95,00 € pri platbe na účet, pri platbe v hotovosti 100,00  €
Organizačný garant: Ing. Peter Paulen
Tel.: 037/7910 236
E-mail: peter.paulen@agroinstitut.sk
Poznámka: Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247, SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 111 010
špecifický symbol (uviesť Vaše IČO):
!!!Prihlášku zašlite najneskôr 3 dni pred konaním školenia!!!
Účastnícky poplatok zahŕňa: občerstvenie, obed, vydanie osvedčenia a materiály v elektronickej forme.
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00