V súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu vírusu COVID-19, rušíme všetky plánované akcie konferenčných služieb až do odvolania!
Ponúkame Vám možnosť organizovania webinárov.

Poradenstvo

Pôdohospodárske poradenstvo

Pôdohospodárske poradenstvo

Vstupom SR do EÚ nadobudlo pôdohospodárske poradenstvo na svojej dôležitosti. Nariadenie ES č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov stanovilo nové priority pri udeľovaní podpôr v rámci SPP a viedlo k príprave rezortu pôdohospodárstva na povinnosť členských štátov EÚ zriadiť najneskôr od 1.1.2007 systém poľnohospodárskeho poradenstva a to najmenej pre oblasť zákonných požiadaviek na hospodárenie a rešpektovanie vhodných agroenvironmentálnych podmienok.

V roku 2009 nahradilo vyššie uvedené nariadenie nové nariadenie rady (ES) č. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov. Podľa tohto nariadenia je nutné, aby pri plnení noriem moderného a vysoko kvalitného poľnohospodárstva fungoval komplexný poradenský systém pre poľnohospodárske podniky. Od roku 2014 sa uplatňuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 o financovaní, riadení a monitorovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Podľa čl. 12 až 14 tohto nariadenia sú členské štáty povinné zriadiť pre prijímateľov poľnohospodársky poradenský systém o  obhospodarovaní pôdy a  riadení poľnohospodárskych podnikov. Zároveň nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v čl. 15 zadefinovalo cieľ podpory poradenstva, okruh prijímateľov, ich odbornú spôsobilosť a spôsob výberu poskytovateľov poradenských služieb ako aj oblasti poskytovaných poradenských služieb.

Schválením zákon č. 280/2017 o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa v roku 2017 upravil právny rámec pre rozvoj pôdohospodárskeho poradenského systému na Slovensku. Podľa § 22 tohto zákona pôdohospodársky poradenský systém je systém poradenských služieb pre poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, ktorým sa zabezpečuje prenos výsledkov vedy a výskumu do praxe s cieľom zlepšiť hospodárenie poľnohospodárskych podnikov a podnikov lesného hospodárstva pri súčasnom dodržaní požiadaviek na trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky poverilo Agroinštitút Nitra, štátny podnik poverením č. 889/2013-100 zo dňa 16.12.2013 vykonávať akreditovanú vzdelávaciu činnosť, realizovať jednotlivé druhy celoživotného vzdelávania zabezpečovaním:

  1. vzdelávania pôdohospodárskych poradcov za oblasť poľnohospodárstva a na programové obdobie 2014 - 2020;
  2. spravovania verejného portálu evidencie pôdohospodárskych poradcov na programové obdobie 2014 - 2020.

Poverenie sa vzťahuje na:

  • zabezpečovanie vzdelávania pôdohospodárskych poradcov za oblasť poľnohospodárstva pre programové obdobie 2014 - 2020;
  • vydávanie certifikátu poradcom oprávneným poskytovať poradenské služby v súlade s cieľom Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, opatrenia 2 Poradenské služby;
  • spravovanie a aktualizácia portálu evidencie pôdohospodárskych poradcov, ktorí sú oprávnení poskytovať poradenské služby v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, opatrenia 2 Poradenské služby;
  • poskytovanie informácií týkajúce sa evidencie pôdohospodárskych poradcov Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Pôdohospodárskej platobnej agentúry na základe ich požiadania;
  • spolupráca s Národným lesníckym centrom - Ústavom lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen, ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pri zabezpečovaní vzdelávania pôdohospodárskych poradcov za oblasť lesníctva na programové obdobie 2014 – 2020.

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00